Návštevný poriadok – AquaCity Poprad

Tento návštevný poriadok upravuje práva a povinnosti pri ochrane zdravia, bezpečnosti a predchádzania škodám návštevníkov AQUAPARK AquaCity Poprad – vodný svet pod Vysokými Tatrami, Športová 1397/1, 05801 Poprad (ďalej len AquaCity Poprad alebo prevádzkovateľ). Každý návštevník je povinný zoznámiť sa pri vstupe do areálu AquaCity Poprad s týmto návštevným poriadkom a dodržiavať jeho ustanovenia. Zakúpením vstupného do AquaCity Poprad a/alebo oprávneným vstupom do AquaCity Poprad návštevník vyjadruje výslovný súhlas s týmto návštevným poriadkom a zaväzuje sa dodržiavať tento návštevný poriadok a pokyny zamestnancov prevádzkovateľa. Všetky aktuálne pokyny, výzvy alebo príkazy zamestnancov prevádzkovateľa za účelom ochrany zdravia, bezpečnosti a predchádzania škodám v celom areáli AquaCity Poprad sú nadradené všeobecným pokynom, značeniam  a každý návštevník je povinný podľa nich postupovať a strpieť výkon svojich práv

1. VSTUP DO PRIESTOROV AREÁLU
 1. Vstup je povolený len v prevádzkovej dobe s platnou vstupenkou a čipom (náramok s elektronickým čipom), ktorú si každý návštevník zakúpi v pokladni.
 2. Každý návštevník pri vstupe obdrží elektronický čip s debetom, na ktorý bezhotovostne čerpá služby v priestoroch kúpaliska, vrátane gastronomických služieb.
 3. V prípade straty elektronického čipu musí návštevník uhradiť sumu 85,00 €.
 4. Vstup do areálu je jednorazový.
 5. Prevádzková doba AquaCity Poprad je od 8:00 do 20:00 hod., pokiaľ nie je určené inak napr. počas letnej sezóny. Do doby platnosti vstupu sa započítava aj doba na vyzlečenie, osušenie a oblečenie. V prípade prekročenia zaplateného času vstupu je návštevník povinný uhradiť v pokladni doplatok v zmysle platného cenníka.
 6. Osobám mladším ako 15 rokov je povolený vstup do areálu len v sprievode osoby staršej ako 18 rokov. Osoba sprevádzajúca dieťa je počas celého pobytu v AquaCity Poprad zodpovedná za dieťa a nesmie nechať počas pobytu v AquaCity Poprad dieťa do 12 rokov bez dozoru.
 7. Vstup do wellness centra je osobám mladším ako 12 rokov zakázaný a od 12 do 15 rokov povolený len v sprievode dospelej osoby staršej ako 18 rokov.
 8. Do detského bazéna je povolený vstup len deťom do 6 rokov veku. Vstup dospelým osobám do detského bazéna je zakázaný, okrem prípadu, že sprevádzajú dieťa s výškou do 100 cm.
 9. Osobám s obmedzenou pohyblivosťou/orientáciou je vstup do bazénov povolený len za stáleho dohľadu zodpovednej osoby.
 10. V prezliekacích kabínkach je dovolene prezliekať sa výlučne jednej osobe, pokiaľ nie je určené inak (rodič s dieťaťom, imobilný návštevník).
 11. Každý návštevník obdrží pri vstupe do Wellness centra plachtu. Saunovanie a vstup do saunového sveta je možný iba v plachte. Pri vstupe do parnej sauny pri 50m bazéne zákazník na plachtu nemá nárok.
 12. Vstup do bazénov je z hygienických dôvodov možný len v plavkách. Návštevník môže používať vlastné osušky. Je zakázané nosiť obuv, župany a osobné veci do sáun.
 13. Areál alebo jeho časti môžu byť v určitých dňoch alebo hodinách vyhradené organizovaným skupinám, akciám alebo firmám. Počas tejto doby je kúpanie a čerpanie služieb pre verejnosť obmedzené.
 14. Posledný vstup do areálu AquaCity Poprad je povolený 60 min. pred ukončením prevádzkovej doby.
 15. Peniaze, doklady alebo cenné predmety si môžu návštevníci uschovať v príručných trezorových skrinkách vedľa horných pokladní. Pokiaľ si návštevník peniaze, doklady alebo cenné predmety neuzamkne v trezorových skrinkách, prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za prípadnú vzniknutú škodu, ktorá by neuzamknutím mohla vzniknúť.
2. PREVÁDZKOVÉ POKYNY PRE NÁVŠTEVNÍKOV
 1. Všetci návštevníci sú povinní pred vstupom do bazéna použiť sprchu, WC a prechádzať výlučne cez hygienické brodidlá.
 2. Vstup do všetkých bazénov je povolený len v plavkách, do priestorov okolo bazénov, kde sa nachádzajú spevnené plochy je zakázané nosiť jedlo, oblečenie a inú obuv, ako protišmykovú.
 3. Návštevníci sa môžu zobliekať a obliekať len v miestach k tomu určených, na prezliekanie majú k dispozícii šatne s komplexným sociálnym zázemím /sprchy, WC/.
 4. Prevádzkovateľ nezodpovedá za veci návštevníkov odložené mimo miest na to určených v zmysle bodu 5. návštevného poriadku., Neodporúča sa nosiť do areálu aquaparku žiadne cennosti, cenné predmety a väčšie obnosy peňazí.
 5. Klenoty, peniaze a iné cennosti je  návštevník povinný si odložiť v trezore na to určenom v areáli AquaCity Poprad, inak za škodu na týchto veciach prevádzkovateľ nezodpovedá. Informácie k odloženiu klenot, peňazí a iných cennosti budú návštevníkovi poskytnuté pri horných pokladniach AquaCity Poprad.
 6. Každý návštevník je povinný dbať o ochranu a bezpečnosť vlastného zdravia ako aj o ochranu zdravia a bezpečnosť ostatných návštevníkov.
 7. Každý návštevník je povinný dbať o dodržiavanie hygieny, šetriť zariadenia a majetok prevádzkovateľa neplytvať vodou, neobťažovať svojim konaním a správaním ostatných návštevníkov, nespôsobovať nadmerný hluk, a v prípade spôsobenia škody prevádzkovateľovi  alebo inému návštevníkovi areálu je takúto škodu povinný v plnom rozsahu nahradiť.
 8. Každý návštevník je povinný dodržiavať pokyny plavčíkov a iného personálu prevádzkovateľa, aby v záujme bezpečnosti a ochrany zdravia nedochádzalo k poškodeniu zdravia alebo k úrazom.
 9. Za úrazy spôsobené porušením prevádzkového poriadku a všeobecne záväzných predpisov, a to buď sebe alebo tretím osobám zodpovedá každý návštevník v plnom rozsahu a prevádzkovateľ nenesie za to žiadnu zodpovednosť.
 10. Za úrazy alebo poškodenie zdravia spôsobené vlastnou neopatrnosťou alebo riskovaním nenesie prevádzkovateľ žiadnu zodpovednosť.
 11. Všetky atrakcie využíva návštevník na vlastné riziko a je povinný dodržiavať pokyny plavčíka a personálu.
 12. Za nadmerné opotrebenie plaviek z dôvodu častého využívania tobogánov a šmýkaliek nenesie prevádzkovateľ zodpovednosť.
 13. 50m plavecký bazén môžu používať iba plavci. Pre neplavcov je určená iba časť bazéna, ktorá je označená. Do plaveckého bazéna je zakázaný vstup deťom do 15 rokov bez sprievodu dospelej osoby.
 14. Detský bazén môžu používať iba deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby, vstup pre staršie osoby je do detského bazéna zakázaný.
 15. Návštevníci sú povinní opustiť bazény a sauny najneskôr 15 min. pred ukončením prevádzkovej doby.
 16. Návštevník je povinný pri odchode zo šatní nechať skrinku otvorenú a nezamknutú.
 17. Predmety nájdené v priestoroch AquaCity Poprad sú návštevníci povinní odovzdať zodpovednému zamestnancovi v priestoroch hlavnej pokladne.
 18. Okolie areálu AquaCity Poprad a jeho spoločné vnútorné priestory môžu byť monitorované pomocou kamerových systémov a obrazový záznam kamerového systému môže byť uchovávaný. Monitorované priestory sú označené. Monitorovanie priestorov a uchovávanie záznamov kamerového systému slúži na ochranu osôb a majetku.
3. ZÁKAZY, OBMEDZENIA A UPOZORNENIA
 1. Z bezpečnostných dôvodov je zakázané nosiť so sebou hygienické prípravky alebo nápoje v sklenených obaloch.
 2. Je zakázané skákať do bazénov mimo priestorov k tomu určených, behať po chodníkoch a okolo bazénov, kričať, pískať, robiť zbytočný hluk, vzájomne sa strkať, potápať a bezdôvodne volať a pomoc.
 3. Je zakázané pľuvať do vody a v celom areáli aquaparku, močiť do bazénov, odhadzovať odpadky a inak znečisťovať priestory areálu.
 4. Fajčenie v areáli je zakázané, s výnimkou vyhradených miest.
 5. Je zakázané používať a nosiť so sebou ostré predmety a sklenené veci, ktoré by mohli spôsobiť riziko poranenia alebo úrazu.
 6. Do bazénov a na tobogány je zakázané vstupovať s jedlom, nápojom alebo žuvačkou, náramkami, hodinkami, ktoré by mohli tobogán poškodiť.
 7. Je zakázané neoprávnene používať záchranárske vybavenie a predmety prvej pomoci.
 8. Je zakázané nosiť do bazénu tenisové loptičky a plutvy, povolené sú iba nafukovacie pomôcky a plavecké okuliare.
 9. Je zakázané svojvoľne premiestňovať ležadlá a iné zaradenie, inventár „spoločnosti“ a poškodzovať majetok prevádzkovateľa.
 10. Je zakázané nosiť a používať zbrane.
 11. Rodičia alebo sprevádzajúce dospelé osoby sú zodpovedné za správanie a konanie svojich detí alebo sprevádzajúcich osôb a pri porušení prevádzkového poriadku alebo iného zákazu prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadný úraz alebo ujmu na zdraví.
 12. Je zakázané porušovať zákaz vstupu do tých zón aquaparku, ktoré sú oddelené pevnými alebo mobilnými zátarasami alebo označenými tabuľami „zákaz vstupu“. Pri porušení nesie dôsledky takéto konania každý návštevník sám, pri maloletých deťoch sprevádzajúca dospelá osoba.
 13. Za porušenie ktoréhokoľvek ustanovenia prevádzkového poriadku alebo iného zákazu v areáli aquaparku môže byť udelená poriadková pokuta a vykázanie z objektu bez vrátenia vstupného.
 14. Vstup do detského kútika je na vlastnú zodpovednosť, deťom do 12 rokov je vstup bez doprovodu rodiča zakázaný.
 15. V prípade nepriaznivého počasia ako búrky, alebo silného vetra sú návštevníci z bezpečnostných dôvodov povinní opustiť bazény.
 16. Ak sa návštevník rozhodne predčasne opustiť areál z dôvodu nepriaznivého počasia , prevádzkovateľ mu nie je povinný uhradiť vstupné , ani iným spôsobom ho odškodniť.
 17. Z hygienických dôvodov je zakázaná konzumácia vlastných jedál a nápojov v celom areáli, jedlá a nápoje zakúpené v areáli je možné konzumovať v priestoroch na to určených.
 18. Za účelmi ochrany osobnosti a súkromia fyzických osôb je možné podobizne, obrazové snímky a obrazové, zvukové a obrazovo zvukové záznamy iných návštevníkov vyhotovovať iba s ich predchádzajúcim súhlasom.
4. VYLÚČENIE Z NÁVŠTEVY AQUAPARKU
 1. Do priestoru areálu majú zakázaný vstup všetky osoby , ktoré trpia akoukoľvek infekčnou chorobou alebo kožným ochorením, t.j. osoby postihnuté horúčkou, kašľom, zápalom očných spojiviek, osoby trpiace nákazlivými chorobami alebo ochoreniami, ktoré sú kontraindikované pobytom v zariadeniach tohto typu.
 2. Vstup majú zakázaný aj osoby, ktoré zjavne vykazujú príznaky nedodržiavania osobnej hygieny.
 3. Zákaz vstupu platí pre osoby pod vplyvom alkoholu a iných omamných látok. Zakazuje sa aj vstup s akýmkoľvek alkoholom do areálu.
 4. Vstup do areálu môže byť odopretý osobám, ktoré napriek upozorneniu vykazujú agresívne a nekontrolovateľné správanie, porušujú ustanovenia návštevného poriadku, nedodržiavajú zásady hygieny a bezpečnosti a ich správanie je v rozpore s mravnými a spoločenskými zásadami.
 5. Z areálu môže byť kedykoľvek a bez nároku na vrátenie vstupného vykázaný taký návštevník, ktorý porušuje ktorúkoľvek zo zásad tohto návštevného poriadku alebo opakovane neuposlúchne pokyny personálu.
 6. V krajnom prípade, v závislosti od závažnosti a povahy priestupku požiada prevádzkovateľ bezpečnostné orgány o zakročenie a udelenie finančných sankcií.
 7. Do areálu AquaCity Poprad je zakázaný vstup so zvieratami.
 8. Prevádzkovateľ má právo odoprieť vstup do areálu AquaCity Poprad nežiaducim osobám.
5. ATRAKCIE A ANIMÁCIE AquaCity Poprad
 1. Použitie všetkých atrakcií AquaCity Poprad (bazény, tobogany, šmýkačky, „suché atrakcie“ napr. nafukovacie atrakcie, detské hrady, preliezky atď. ) a účasť na animačných programoch je na vlastnú zodpovednosť. Pri používaní atrakcií a pri účasti na animačných programoch je návštevník povinný dodržiavať príslušné prevádzkové pokyny a riadiť sa pokynmi zamestnancov, obslužného a animačného personálu.
6. FIRE & WATER WELLNESS & SPA
 1. Do wellness centra je možné vstúpiť iba raz počas celej platnosti lístka. Deťom do 12 rokov je vstup zakázaný.
 2. Vstup pre deti od 12 do 15 rokov je povolený iba v doprovode osoby staršej ako 18 rokov.
 3. Vo wellness centre, v saunovej časti, je zakázané saunovanie v plavkách a obuvi. (Saunovanie je povolené len v plachte, ktorú návštevník dostane pri vstupe. Výmena plachty je spoplatnená).
 4. Pri návšteve Wellness centra je návštevník povinný dodržiavať prevádzkový poriadok a pokyny obslužného personálu.
 5. Každý návštevník je povinný zachovávať ticho a pokoj a svojim správaním neobťažovať ostatných návštevníkov.
 6. Do wellness centra je zakázaný vstup osobám pod vplyvom alkoholu a návykových látok. Personál si vyhradzuje právo odoprieť poskytnutie služby osobám pod vplyvom alkoholu bez nároku na vrátenie vstupného.
7. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
 1. Návštevný poriadok je záväzný pre všetkých návštevníkov AquaCity Poprad a zamestnancov prevádzkovateľa.
 2. Návštevníci sú povinní dodržiavať výstražné, príkazové, zákazové a informačné tabule, prípadne iné upozornenia a nesmú ich ničiť, poškodzovať alebo odstraňovať.
 3. Návštevníci sú povinní opustiť AquaCity Poprad do ukončenia prevádzkovej doby AquaCity Poprad.
 4. V prípade nepriaznivého počasia ako búrky alebo silný vietor sú návštevníci z bezpečnostných dôvodov povinní opustiť bazény. Ak sa návštevník rozhodne predčasne opustiť areál z dôvodu nepriaznivého počasia, nevzniká mu právo na vrátenie zaplateného vstupného alebo jeho alikvotnej časti alebo akékoľvek iné finančné či nefinančné odškodnenie.
 5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo v prípade nepriaznivého počasia ako dážď, búrka, silný vietor, tma, hmla, znížená viditeľnosť alebo z technických alebo prevádzkových príčin alebo z bezpečnostných dôvodov upraviť prevádzkovú dobu jednotlivých atrakcii AquaCity Poprad (bazény, tobogany, športoviská, šmýkačky, bufety, reštaurácie…). V prípade vyššie uvedených skutočností, prevádzkovateľ nie je povinný vrátiť návštevníkovi zaplatené vstupné, ani iným spôsobom návštevníka odškodniť.
 6. Prevádzkovateľ nezodpovedá za osobné veci stratené v areáli alebo na atrakciách AquaCity Poprad.
 7.