Návštěvní řád – AquaCity Poprad Slovensko

Tento návštěvní řád upravuje práva a povinnosti při ochraně zdraví, bezpečnosti a předcházení škodám návštěvníků AQUAPARK AquaCity Poprad – vodní svět pod Vysokými Tatrami, Sportovní 1397/1, 05801 Poprad (dále jen AquaCity Poprad nebo provozovatel). Každý návštěvník je povinen seznámit se při vstupu do areálu AquaCity Poprad s tímto návštěvním řádem a dodržovat jeho ustanovení. Zakoupením vstupného do AquaCity Poprad a/nebo oprávněným vstupem do AquaCity Poprad návštěvník vyjadřuje výslovný souhlas s tímto návštěvním řádem a zavazuje se dodržovat tento návštěvní řád a pokyny zaměstnanců provozovatele. Všechny aktuální pokyny, výzvy nebo příkazy zaměstnanců provozovatele za účelem ochrany zdraví, bezpečnosti a předcházení škodám v celém areálu AquaCity Poprad jsou nadřazeny obecným pokynům, značením a každý návštěvník je povinen podle nich postupovat a strpět výkon svých práv

1. VSTUP DO PROSTORŮ AREÁLU
 1. Vstup je povolen pouze v provozní době s platnou vstupenkou a čipem (náramek s elektronickým čipem), kterou si každý návštěvník zakoupí v pokladně.
 2. Každý návštěvník při vstupu obdrží elektronický čip s debetem, na který bezhotovostně čerpá služby v prostorách koupaliště, včetně gastronomických služeb.
 3. V případě ztráty elektronický čipu musí návštěvník uhradit částku 85,00 €.
 4. Vstup do areálu je jednorázový.
 5. Provozní doba AquaCity Poprad je od 8:00 do 20:00 hod., pokud není určeno jinak například. během letní sezóny. Do doby platnosti vstupu se započítává i doba na svlečení, osušení a oblečení. V případě překročení zaplacené doby vstupu je návštěvník povinen uhradit v pokladně doplatek ve smyslu platného ceníku.
 6. Osobám mladším 15 let je povolen vstup do areálu pouze v doprovodu osoby starší 18 let. Osoba doprovázející dítě je během celého pobytu v AquaCity Poprad zodpovědná za dítě a nesmí nechat během pobytu v AquaCity Poprad dítě do 12 let bez dozoru.
 7. Vstup do wellness centra je osobám mladším 12 let zakázán a od 12 do 15 let povolen pouze v doprovodu dospělé osoby starší 18 let.
 8. Do dětského bazénu je povolen vstup jen dětem do 6 let věku. Vstup dospělým osobám do dětského bazénu je zakázán, kromě případu, že doprovázejí dítě s výškou do 100 cm.
 9. Osobám s omezenou pohyblivostí/orientací je vstup do bazénů povolen pouze za stálého dohledu odpovědné osoby.
 10. V převlékacích kabinkách je dovoleno převlékat se výlučně jedné osobě, pokud není určeno jinak (rodič s dítětem, imobilní návštěvník).
 11. Každý návštěvník obdrží při vstupu do Wellness centra plachtu. Saunování a vstup do saunového světa je možný pouze v plachtě. Při vstupu do parní sauny u 50m bazénu nemá zákazník na plachtu nárok.
 12. Vstup do bazénů je z hygienických důvodů možný jen v plavkách. Návštěvník může používat vlastní osušky. Je zakázáno nosit obuv, župany a osobní věci do saun.
 13. Areál nebo jeho části mohou být v určitých dnech nebo hodinách vyhrazeny organizovaným skupinám, akcím nebo firmám. Během této doby je koupání a čerpání služeb pro veřejnost omezené.
 14. Poslední vstup do areálu AquaCity Poprad je povolen 60 min. před ukončením provozní doby.
 15. Peníze, doklady nebo cenné předměty si mohou návštěvníci uschovat v příručních trezorových skříňkách vedle horních pokladen. Pokud si návštěvník peníze, doklady nebo cenné předměty neuzamkne v trezorových skříňkách, provozovatel nenese odpovědnost za případnou vzniklou škodu, která by neuzamčením mohla vzniknout.
2. PROVOZNÍ POKYNY PRO NÁVŠTĚVNÍKY
 1. Všichni návštěvníci jsou povinni před vstupem do bazénu použít sprchu, WC a procházet výhradně přes hygienická brodidla.
 2. Vstup do všech bazénů je povolen pouze v plavkách, do prostor kolem bazénů, kde se nacházejí zpevněné plochy, je zakázáno nosit jídlo, oblečení a jinou obuv, než protiskluzovou.
 3. Návštěvníci se mohou svlékat a oblékat jen v místech k tomu určených, k převlékání mají k dispozici šatny s komplexním sociálním zázemím /sprchy, WC/.
 4. Provozovatel neodpovídá za věci návštěvníků odložené mimo místa k tomu určená ve smyslu bodu 5. návštěvního řádu., Nedoporučuje se nosit do areálu aquaparku žádné cennosti, cenné předměty a větší obnosy peněz.
 5. Klenoty, peníze a jiné cennosti je návštěvník povinen si odložit v trezoru k tomu určeném v areálu AquaCity Poprad, jinak za škodu na těchto věcech provozovatel neodpovídá. Informace k odložení klenot, peněz a jiných cennosti budou návštěvníkovi poskytnuty u horních pokladen AquaCity Poprad.
 6. Každý návštěvník je povinen dbát o ochranu a bezpečnost vlastního zdraví, jakož io ochranu zdraví a bezpečnost ostatních návštěvníků.
 7. Každý návštěvník je povinen dbát o dodržování hygieny, šetřit zařízení a majetek provozovatele neplýtvat vodou, neobtěžovat svým jednáním a chováním ostatních návštěvníků, nezpůsobovat nadměrný hluk, a v případě způsobení škody provozovateli nebo jinému návštěvníkovi areálu je takovou škodu povinen v plném rozsahu nahradit.
 8. Každý návštěvník je povinen dodržovat pokyny plavčíků a jiného personálu provozovatele, aby v zájmu bezpečnosti a ochrany zdraví nedocházelo k poškození zdraví nebo k úrazům.
 9. Za úrazy způsobené porušením provozního řádu a obecně závazných předpisů, a to buď sobě nebo třetím osobám zodpovídá každý návštěvník v plném rozsahu a provozovatel nenese za to žádnou odpovědnost.
 10. Za úrazy nebo poškození zdraví způsobené vlastní neopatrností nebo riskováním nenese provozovatel žádnou odpovědnost.
 11. Všechny atrakce využívá návštěvník na vlastní riziko a je povinen dodržovat pokyny plavčíka a personálu.
 12. Za nadměrné opotřebení plavek z důvodu častého využívání tobogánů a skluzavek nenese provozovatel odpovědnost.
 13. 50m plavecký bazén mohou používat pouze plavci. Pro neplavce je určena pouze část bazénu, která je označena. Do plaveckého bazénu je zakázán vstup dětem do 15 let bez doprovodu dospělé osoby.
 14. Dětský bazén mohou používat pouze děti do 10 let v doprovodu dospělé osoby, vstup pro starší osoby je do dětského bazénu zakázán.
 15. Návštěvníci jsou povinni opustit bazény a sauny nejpozději 15 min. před ukončením provozní doby.
 16. Návštěvník je povinen při odchodu ze šaten nechat skříňku otevřenou a nezamčenou.
 17. Předměty nalezené v prostorách AquaCity Poprad jsou návštěvníci povinni předat zodpovědnému zaměstnanci v prostorách hlavní pokladny.
 18. Okolí areálu AquaCity Poprad a jeho společné vnitřní prostory mohou být monitorovány pomocí kamerových systémů a obrazový záznam kamerového systému může být uchováván. Monitorované prostory jsou označeny. Monitorování prostor a uchovávání záznamů kamerového systému slouží k ochraně osob a majetku.
3. ZÁKAZY, OMEZENÍ A UPOZORNĚNÍ
 1. Z bezpečnostních důvodů je zakázáno nosit s sebou hygienické přípravky nebo nápoje ve skleněných obalech.
 2. Je zakázáno skákat do bazénů mimo prostor k tomu určených, běhat po chodnících a kolem bazénů, křičet, pískat, dělat zbytečný hluk, vzájemně se strkat, potápět a bezdůvodně volat a pomoc.
 3. Je zakázáno plivat do vody a v celém areálu aquaparku, močit do bazénů, odhazovat odpadky a jinak znečišťovat prostory areálu.
  Kouření v areálu je zakázáno, s výjimkou vyhrazených míst.
 4. Je zakázáno používat a nosit s sebou ostré předměty a skleněné věci, které by mohly způsobit riziko poranění nebo úrazu.
 5. Do bazénů a na tobogány je zakázáno vstupovat s jídlem, nápojem nebo žvýkačkou, náramky, hodinkami, které by mohly tobogán poškodit.
 6. Je zakázáno neoprávněně používat záchranářské vybavení a předměty první pomoci.
 7. Je zakázáno nosit do bazénu tenisové míče a ploutve, povoleny jsou pouze nafukovací pomůcky a plavecké brýle.
 8. Je zakázáno svévolné přemísťovat lehátka a jiné zařazení, inventář „společnosti“ a poškozovat majetek provozovatele.
 9. Je zakázáno nosit a používat zbraně.
  Rodiče nebo doprovázející dospělé osoby jsou odpovědné za chování a jednání svých dětí nebo doprovázejících osob a při porušení provozního řádu nebo jiného zákazu provozovatel neodpovídá za případný úraz nebo újmu na zdraví.
 10. Je zakázáno porušovat zákaz vstupu do těch zón aquaparku, které jsou odděleny pevnými nebo mobilními zátarasy nebo označenými tabulemi „zákaz vstupu“. Při porušení nese důsledky takového jednání každý návštěvník sám, u nezletilých dětí doprovázející dospělá osoba.
 11. Za porušení kteréhokoli ustanovení provozního řádu nebo jiného zákazu v areálu aquaparku může být udělena pořádková pokuta a vykázání z objektu bez vrácení vstupného.
 12. Vstup do dětského koutku je na vlastní zodpovědnost, dětem do 12 let je vstup bez doprovodu rodiče zakázán.
 13. V případě nepříznivého počasí jako bouře nebo silného větru jsou návštěvníci z bezpečnostních důvodů povinni opustit bazény.
 14. Pokud se návštěvník rozhodne předčasně opustit areál z důvodu nepříznivého počasí, provozovatel mu není povinen uhradit vstupné, ani jiným způsobem jej odškodnit.
 15. Z hygienických důvodů je zakázána konzumace vlastních jídel a nápojů v celém areálu, jídla a nápoje zakoupené v areálu lze konzumovat v prostorách k tomu určených.
 16. Za účelem ochrany osobnosti a soukromí fyzických osob lze podobizny, obrazové snímky a obrazové, zvukové a obrazově zvukové záznamy jiných návštěvníků pořizovat pouze s jejich předchozím souhlasem.
4. VYLOUČENÍ Z NÁVŠTĚVY AQUAPARKU

1. Do prostoru areálu mají zakázán vstup všechny osoby, které trpí jakoukoli infekční chorobou nebo kožním onemocněním, tzn. osoby postižené horečkou, kašlem, zánětem očních spojivek, osoby trpící nakažlivými chorobami nebo onemocněními, které jsou kontraindikovány pobytem v zařízeních tohoto typu.
2. Vstup mají zakázán i osoby, které zjevně vykazují příznaky nedodržování osobní hygieny.
3. Zákaz vstupu platí pro osoby pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek. Zakazuje se i vstup s jakýmkoli alkoholem do areálu.
4. Vstup do areálu může být odepřen osobám, které navzdory upozornění vykazují agresivní a nekontrolovatelné chování, porušují ustanovení návštěvního řádu, nedodržují zásady hygieny a bezpečnosti a jejich chování je v rozporu s mravními a společenskými zásadami.
5. Z areálu může být kdykoli a bez nároku na vrácení vstupného vykázán takový návštěvník, který porušuje kteroukoli ze zásad tohoto návštěvního řádu nebo opakovaně neuposlechne pokyny personálu.
6. V krajním případě, v závislosti na závažnosti a povaze přestupku požádá provozovatel bezpečnostní orgány o zakročení a udělení finančních sankcí.
7. Do areálu AquaCity Poprad je zakázán vstup se zvířaty.
8. Provozovatel má právo odepřít vstup do areálu AquaCity Poprad nežádoucím osobám.

5. ATRAKCE A ANIMACE AquaCity Poprad
 1. Použití všech atrakcí AquaCity Poprad (bazény, tobogány, skluzavky, „suché atrakce“ např. nafukovací atrakce, dětské hrady, prolézačky atd.) a účast na animačních programech je na vlastní zodpovědnost. Při používání atrakcí a při účasti na animačních programech je návštěvník povinen dodržovat příslušné provozní pokyny a řídit se pokyny zaměstnanců, obslužného a animačního personálu.
6. FIRE & WATER WELLNESS & SPA

1. Do wellness centra lze vstoupit pouze jednou během celé platnosti lístku. Dětem do 12 let je vstup zakázán.
2. Vstup pro děti od 12 do 15 let je povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let.
3. Ve wellness centru, v saunové části, je zakázáno saunování v plavkách a obuvi. (Saunování je povoleno pouze v plachtě, kterou návštěvník dostane při vstupu. Výměna plachty je zpoplatněna).
4. Při návštěvě Saunového světa je návštěvník povinen dodržovat provozní řád a pokyny obslužného personálu.
5. Každý návštěvník je povinen zachovávat ticho a klid a svým chováním neobtěžovat ostatní návštěvníky.
6. Do wellness centra je zakázán vstup osobám pod vlivem alkoholu a návykových látek. Personál si vyhrazuje právo odepřít poskytnutí služby osobám pod vlivem alkoholu bez nároku na vrácení vstupného.

7. OBECNÁ USTANOVENÍ

1. Návštěvní řád je závazný pro všechny návštěvníky AquaCity Poprad a zaměstnance provozovatele.
2. Návštěvníci jsou povinni dodržovat výstražné, příkazové, zákazové a informační tabule, popřípadě jiná upozornění a nesmějí je ničit, poškozovat nebo odstraňovat.
3. Návštěvníci jsou povinni opustit AquaCity Poprad do ukončení provozní doby AquaCity Poprad.
4. V případě nepříznivého počasí jako bouře nebo silný vítr jsou návštěvníci z bezpečnostních důvodů povinni opustit bazény. Pokud se návštěvník rozhodne předčasně opustit areál z důvodu nepříznivého počasí, nevzniká mu právo na vrácení zaplaceného vstupného nebo jeho alikvotní části nebo jakékoli jiné finanční či nefinanční odškodnění.
5. Provozovatel si vyhrazuje právo v případě nepříznivého počasí jako déšť, bouře, silný vítr, tma, mlha, snížená viditelnost nebo z technických nebo provozních příčin nebo z bezpečnostních důvodů upravit provozní dobu jednotlivých atrakcí AquaCity Poprad (bazény, tobogány, sportoviště, šmýka bufety, restaurace…). V případě výše uvedených skutečností, provozovatel není povinen vrátit návštěvníkovi zaplacené vstupné, ani jiným způsobem návštěvníka odškodnit.
6. Provozovatel neodpovídá za osobní věci ztracené v areálu nebo na atrakcích AquaCity Poprad.

Návštěvní řád nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Datum vydání: 01.07.2022


Provozovatel: AQUAPARK Poprad, s.r.o., se sídlem Sportová 1397/1, Poprad 058 01, IČO: 36 482 609, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Prešov, oddíl: Sro, vložka č.: 13805