Návštěvní řád

Každý návštěvník je povinen seznámit se při vstupu do areálu s tímto návštěvním řádem a dodržovat jeho ustanovení. Všechny aktuální pokyny v celém areálu společnosti AQUAPARK Poprad, s.r.o. (Dále jen „Společnost“) jsou nadřazeny obecným pokynům a v souladu s obecně závaznými hygienickými a bezpečnostními předpisy.

Vstup do prostor areálu

 1. Vstup je povolen pouze v provozní době s platnou vstupenkou a čipem, kterou si každý návštěvník zakoupí u pokladny.
 2. Každý návštěvník obdrží magnetický čip s inkasem, na který bezhotovostně čerpá služby v prostorách koupaliště, včetně gastronomických služeb.
 3. V případě ztráty magnetického čipu musí návštěvník uhradit částku 60,00 €.
 4. Vstup do areálu je jednorázový.
 5. Provozní doba aquaparku je od 8:00 do 21:00 hod., pokud není určeno jinak např. během letní sezóny.
 6. Osobám do 15 let je povolen vstup do areálu pouze v doprovodu osoby starší 18 let.
 7. Vstup do vitálního světa je osobám do 12 let zakázán a od 12 do 15 let povolen pouze v doprovodu dospělé osoby starší než 18 let.
 8. V převlékacích kabinkách je dovoleno převlékat se výlučně jednotlivě, pokud není určeno jinak (rodič s dítětem, imobilní návštěvník).
 9. Každý návštěvník obdrží při vstupu do Vitálního světa plachtu. Saunování a vstup do saunového světa je možný pouze v plachtě. Při vstupu do parní sauny u 50m bazénu zákazník na plachtu nemá nárok.
 10. Návštěvník může používat vlastní osušky. Je zakázáno nosit obuv, župany a osobní věci do saun.
 11. Areál nebo jeho části mohou být v určitých dnech nebo hodinách vyhrazeny organizovaným skupinám, akcím nebo firmám. Během této doby je koupání a čerpání služeb pro veřejnost omezené.
 12. Poslední vstup do areálu aquaparku je povolen 60 min. před ukončením provozní doby.
 13. Peníze, doklady nebo cenné předměty si mohou návštěvníci uschovat v příručních trezorových skříňkách vedle horních pokladen. Pokud si návštěvník peníze, doklady nebo cenné předměty neuzamkne v trezorových skříňkách, „Společnost“ nenese odpovědnost za případně vzniklou škodu, která by neuzamčením mohla vzniknout.

Provozní pokyny pro návštěvníky

 1. Všichni návštěvníci jsou povinni před vstupem do bazénu použít sprchu, WC a procházet výhradně přes hygienická brodidla.
 2. Vstup do všech bazénů je povolen pouze v plavkách, do prostor kolem bazénů, kde se nacházejí zpevněné plochy je zakázáno nosit jídlo, oblečení a jinou obuv než protiskluzovou.
 3. Návštěvníci se smějí svlékat a oblékat jen v místech k tomu určených, na převlékání mají k dispozici šatny s komplexním sociálním zázemím / sprchy, WC /.
 4. Za věci odložené v šatně provozovatel nenese hmotnou odpovědnost, proto se nedoporučuje nosit do areálu aquaparku žádné cennosti, cenné předměty a větší obnosy peněz.
 5. V nutných případech může návštěvník využít služby trezoru za poplatek na horních pokladnách.
 6. Každý návštěvník je povinen dbát o dodržování hygieny, šetřit zařízení a majetek „společnosti“ neplýtvat vodou, neobtěžovat svým jednáním a chováním ostatní návštěvníky, nezpůsobovat nadměrný hluk, a v případě způsobení škody na majetku „společnosti“ nebo jinému návštěvníkovi areálu je takovou škodu povinen v plném rozsahu nahradit.
 7. Každý návštěvník je povinen dodržovat pokyny plavčíků a jiného personálu „společnosti“, aby v zájmu bezpečnosti a ochrany zdraví nedocházelo k poškození zdraví nebo k úrazům.
 8. Za úrazy způsobené porušením provozního řádu a obecně závazných předpisů, a to buď sobě, nebo třetím osobám si odpovídá každý návštěvník v plném rozsahu sám a „společnost“ za to nenese žádnou odpovědnost.
 9. Za úrazy nebo poškození zdraví způsobené vlastní neopatrností nebo riskováním nenese „společnost“ žádnou odpovědnost.
 10. Všechny atrakce využívá návštěvník na vlastní riziko a je povinen dodržovat pokyny plavčíka a personálu.
 11. Za nadměrné opotřebení plavek z důvodu častého využívání tobogánů a skluzavek nenese provozovatel odpovědnost.
 12. 50m velký plavecký bazén mohou používat pouze plavci. Pro neplavce je určena pouze část bazénu, která je tak označena. Do plaveckého bazénu je zakázán vstup dětem do 15 let bez doprovodu dospělé osoby.
 13. Dětský bazén mohou používat pouze děti do 10 let v doprovodu dospělé osoby, vstup pro starší osoby je do dětského bazénu zakázán.
 14. Návštěvníci jsou povinni opustit bazény a sauny nejpozději 15 min. před ukončením provozní doby.
 15. Návštěvník je povinen při odchodu ze šaten nechat skříňku otevřenou a nezamčenou.
 16. Každý návštěvník souhlasí bez dalšího upozornění s bezplatným využitím své podobizny jako součásti jakéhokoli obrazového záznamu, přenosu nebo reprodukce pro komerční účely v souvislosti s vodním rájem AquaCity Poprad.

Zákazy, omezení a upozornění

 1. Z bezpečnostních důvodů je zakázáno nosit s sebou hygienické přípravky nebo nápoje ve skleněných obalech.
 2. Je zakázáno skákat do bazénů mimo prostor k tomu určených, běhat po chodnících a kolem bazénů, křičet, pískat, dělat zbytečný hluk, vzájemně se strkat, potápět a bezdůvodně volat o pomoc.
 3. Je zakázáno plivat do vody v celém areálu aquaparku, močit do bazénů, odhazovat odpadky a jinak znečišťovat prostory areálu.
 4. Kouření v areálu je zakázáno, s výjimkou vyhrazených míst.
 5. Je zakázáno používat a nosit s sebou ostré předměty a skleněné věci, které by mohly způsobit riziko poranění nebo úrazu.
 6. Do bazénů a na tobogány je zakázáno vstupovat s jídlem, nápoji nebo žvýkačkou, náramky, hodinkami, které by mohly tobogán poškodit.
 7. Je zakázáno neoprávněně používat záchranářské vybavení a předměty první pomoci.
 8. Je zakázáno nosit do bazénu tenisové míčky a ploutve, povoleny jsou pouze nafukovací pomůcky a plavecké brýle.
 9. Je zakázáno svévolně přemisťovat lehátka a jiná zařazení, inventář „společnosti“ a poškozovat majetek provozovatele.
 10. Je zakázáno nosit a používat zbraně.
 11. Rodiče nebo doprovázející dospělé osoby jsou odpovědné za chování a jednání svých dětí nebo doprovázejících osob a při porušení provozního řádu, nebo jiného zákazu provozovatel neodpovídá za případný úraz nebo újmu na zdraví.
 12. Je zakázáno porušovat zákaz vstupu do těch zón aquaparku, které jsou oddělené pevnými nebo mobilními zátarasy nebo označenými tabulemi „zákaz vstupu“. Při porušení nese důsledky takového chování každý návštěvník sám, v případě nezletilých dětí doprovázející dospělá osoba.
 13. Za porušení kteréhokoli ustanovení provozního řádu nebo jiného zákazu v areálu aquaparku může být udělena pořádková pokuta a vykázání z objektu bez vrácení vstupného.
 14. Vstup do dětského koutku je na vlastní odpovědnost, dětem do 12 let je vstup bez doprovodu rodiče zakázán.
 15. V případě nepříznivého počasí jako je bouře, nebo silný vítr jsou návštěvníci z bezpečnostních důvodů povinni opustit bazény.
 16. Pokud se návštěvník rozhodne předčasně opustit areál z důvodu nepříznivého počasí, provozovatel mu není povinen uhradit vstupné, ani ho jiným způsobem odškodnit.
 17. Z hygienických důvodů je zakázána konzumace vlastních jídel a nápojů v celém areálu, jídla a nápoje zakoupené v areálu je možné konzumovat v prostorách k tomu určeným.


Vyloučení z návštěvy areálu

 1. Do prostoru areálu mají zakázán vstup všechny osoby, které trpí jakoukoliv infekční nemocí nebo kožním onemocněním, tj. osoby postižené horečkou, kašlem, zánětem očních spojivek, osoby trpící nakažlivými chorobami nebo nemocemi, které jsou kontraindikovány pobytem v zařízeních tohoto typu.
 2. Vstup mají zakázán i osoby, které zjevně vykazují příznaky nedodržování osobní hygieny.
 3. Zákaz vstupu platí pro osoby pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek. Zakazuje se rovněž vstup s jakýmkoli alkoholem do areálu.
 4. Vstup do areálu může být odepřen osobám, které přes upozornění vykazují agresivní a nekontrolovatelné chování, porušují ustanovení návštěvního řádu, nedodržují zásady hygieny a bezpečnosti a jejich chování je v rozporu s mravními a společenskými zásadami.
 5. Z areálu může být kdykoliv a bez nároku na vrácení vstupného vykázán takový návštěvník, který porušuje kteroukoli ze zásad tohoto návštěvního řádu nebo opakovaně neuposlechne pokyny personálu.
 6. V krajním případě, v závislosti na závažnosti a povaze přestupku požádá provozovatel bezpečnostní orgány o zakročení a udělení finančních sankcí.
 7. Do areálu aquaparku je zakázán vstup se zvířaty.
 8. Vedení společnosti Aquapark Poprad s.r.o. má právo odepřít vstup do areálu AquaCity Poprad nežádoucím osobám.