Regulamin porządkowy – AquaCity Poprad Słowacja

Niniejszy regulamin porządkowy reguluje prawa i obowiązki w zakresie ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i zapobiegania szkodom osób odwiedzających AQUAPARK AquaCity Poprad – Wodny Świat pod Tatrami Wysokimi, ul. Športová 1397/1, 05801 Poprad (dalej jako AquaCity Poprad lub  zarządca). Każda osoba odwiedzająca AquaCity Poprad jest zobowiązana do zapoznania się z niniejszym regulaminem przed wejściem na teren obiektu i zobowiązana jest do jego przestrzegania.  Zakup biletu wstępu do AquaCity Poprad i/lub wstęp do aquaparku AquaCity Poprad jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu, a osoba odwiedzająca zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz stosowania się do zaleceń pracowników zarządcy. Wszelkie aktualne zalecenia, nakazy lub polecenia wydane przez pracowników zarządcy w celu ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i zapobiegania szkodom na terenie AquaCity Poprad są nadrzędne w stosunku do ogólnych zaleceń i instrukcji, a każdy gość jest zobowiązany do ich przestrzegania i zniesienia przysługujących mu praw.

1. WSTĘP NA TEREN OBIEKTU
 1. Wstęp na teren obiektu jest możliwy jedynie w godzinach otwarcia z ważnym biletem i chipem (zegarek z elektronicznym chipem), który można zakupić w kasach.
 2. Po uiszczeniu opłaty za bilet wstępu każda osoba odwiedzająca otrzyma zegarek z elektronicznym chipem, który uprawnia również do dokonywania płatności bezgotówkowych na terenie kąpieliska, w tym także za usługi gastronomiczne.
 3. Opłata za utratę zegarka wynosi 85,00 €.
 4. Wstęp na teren obiektu jest jednorazowy .
 5. AquaCity Poprad czynne jest od godz. 8:00 do 20:00, chyba że określono inaczej, np. w sezonie letnim. Do czasu ważności biletu wlicza się czas na przebranie, wysuszenie i ponowne ubranie. W razie przekroczenia czasu, za który dokonano zapłaty, osoba odwiedzająca park wodny zobowiązana jest uiścić w kasie dopłatę zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 6. Osoby poniżej 15 roku życia mają prawo wstępu w towarzystwie osoby dorosłej powyżej lat 18 lat. Osoba dorosła jest odpowiedzialna za dziecko podczas całego pobytu w AquaCity Poprad i na jego terenie nie może pozostawiać dziecka do 12 roku życia bez opieki.
 7. Wejście do świata saun jest zabronione osobom poniżej 12 roku życia, a od 12 do 15 roku życia dozwolone tylko w towarzystwie osoby dorosłej powyżej 18 roku życia.
 8. Wstęp do basenu dla dzieci przysługuje wyłącznie dzieciom do 6 roku życia. Osoby dorosłe nie mają prawa wstępu do basenu dla dzieci, chyba że towarzyszą dziecku o wzroście poniżej 100 cm .
 9. Osoby o ograniczonej sprawności ruchowej i/lub orientacji mają prawo wstępu do basenów wyłącznie pod stałym nadzorem odpowiedzialnej osoby towarzyszącej.
 10. W przebieralniach może przebierać się tylko jedna osoba, chyba że ustalono inaczej (rodzic z dzieckiem, osoba niepełnosprawna).
 11. Każda osoba przy wejściu do Centrum Wellness otrzyma prześcieradło. Wejście do świata saun i korzystanie z sauny jest możliwe tylko w prześcieradle. Przy wejściu do sauny parowej przy 50m basenie pływackim klientowi nie przysługuje prześcieradło.
 12. Ze względów sanitarnych z basenów można korzystać wyłącznie w stroju kąpielowym. Gość może korzystać z własnych ręczników. Zabrania się wnoszenia butów, szlafroków i rzeczy osobistych do saun.
 13. Teren obiektu lub jego części mogą być w określone dni lub godziny zarezerwowane dla grup zorganizowanych, imprez lub firm. W tym czasie korzystanie z basenów i innych usług jest ograniczone.
 14. Ostatnie wejście na teren AquaCity Poprad dozwolone jest 60 min. przed końcem godzin otwarcia.
 15. Pieniądze, dokumenty lub przedmioty wartościowe należy przechowywać w podręcznych sejfach znajdujących się przy kasach górnych. Jeśli klient nie zamknie pieniędzy, dokumentów lub kosztowności w sejfie, zarządca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą powstać w wyniku niewłaściwego zabezpieczenia kosztowności.
2. ZALECENIA DLA OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH
 1. Przed wejściem do basenów należy skorzystać z prysznica, WC i przechodzić wyłącznie przez brodziki .
 2. Wejście do wszystkich basenów dozwolone jest tylko w strojach kąpielowych. Na teren przyległy do basenów, zabrania się wnoszenia jedzenia, ubrań i obuwia innego niż obuwie antypoślizgowe.
 3. Klienci mogą się rozbierać i ubierać tylko w miejscach do tego przeznaczonych, do przebierania służą szatnie z rozbudowanym zapleczem sanitarnym /prysznice, toalety/.
 4. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione poza wyznaczonymi miejscami zgodnie z punktem 5 regulaminu. Nie zaleca się wnoszenia na teren aquaparku żadnych kosztowności, wartościowych przedmiotów lub dużych sum pieniędzy.
 5. Biżuterię, pieniądze i inne przedmioty wartościowe należy przechowywać w przeznaczonym do tego sejfie na terenie AquaCity Poprad, w przeciwnym razie zarządca nie odpowiada za ewentualne szkody . Informacje na temat przechowania pieniędzy i innych kosztowności otrzymają Państwo przy górnych kasach AquaCity Poprad.
 6. Osoby odwiedzające park wodny obowiązane są dbać o własne bezpieczeństwo i zdrowie, jak również o bezpieczeństwo i zdrowie pozostałych gości.
 7. Osoby odwiedzające park wodny obowiązane są do przestrzegania higieny osobistej, poszanowania urządzeń i mienia zarządcy, nie marnowania wody, nie przeszkadzania innym osobom swoim zachowaniem, nie powodowania nadmiernego hałasu, a w przypadku wyrządzenia szkody zarządcy lub innej osobie, są zobowiązane w pełni do pokrycia szkód wyrządzonych na majątku zarządcy lub majątku osób trzecich.
 8. Osoby odwiedzające park wodny obowiązane są do przestrzegania zaleceń ratowników i innych pracowników zarządcy, w celu zachowania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz zapobiegania uszczerbkom na zdrowiu lub urazom.
 9. Każdy klient ponosi pełną odpowiedzialność za urazy powstałe na skutek naruszenia zasad regulaminu, spowodowane sobie jak i osobom trzecim, a zarządca aquaparku nie ponosi za to żadnej odpowiedzialności.
 10. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i kontuzje odniesione wskutek własnej niedbałości, braku ostrożności lub wskutek nieprzestrzegania zasad regulaminu.
 11. Klient korzysta z wszelkich atrakcji na własne ryzyko i zobowiązuje się przestrzegać poleceń ratownika i obsługi.
 12. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za nadmierne przetarcia strojów kąpielowych spowodowane częstym korzystaniem ze zjeżdżalni i ślizgawek wodnych.
 13. Z 50m basenu mogą korzystać wyłącznie osoby potrafiące pływać. Dla osób nie umiejących pływać przeznaczona jest tylko część basenu. Dzieci poniżej 15 roku życia mogą korzystać z basenu tylko w towarzystwie osoby dorosłej.
 14. Z basenu dziecięcego mogą korzystać wyłącznie dzieci poniżej 10 roku życia w towarzystwie osoby dorosłej, wstęp do basenu dziecięcego dla osób starszych jest zabroniony.
 15. Baseny i sauny należy opuścić nie później niż 15 min. przed końcem godzin otwarcia aquaparku.
 16. Opuszczając szatnię należy pozostawić szafkę otwartą.
 17. Przedmioty znalezione na terenie AquaCity Poprad należy przekazywać odpowiednim pracownikom w kasie głównej.
 18. Teren i okolica AquaCity Poprad oraz pomieszczenia wspólne mogą być monitorowane za pomocą systemu kamer, a nagrania wideo z systemu kamer mogą być przechowywane. Pomieszczenia i tereny monitorowane są odpowiednio oznaczone. Monitoring i przechowywanie nagrań z systemu kamer służy ochronie osób i mienia.
3. ZAKAZY, OGRANICZENIA I OSTRZEŻENIA
 1. Ze względów bezpieczeństwa zabrania się noszenia ze sobą artykułów higienicznych lub napojów w szklanych pojemnikach.
 2. Zabrania się skakania do basenów poza wyznaczonymi miejscami, biegania po chodnikach i wokół basenów, krzyczenia, gwizdania, hałasowania, popychania się, nurkowania i wzywania pomocy bez powodu.
 3. Zabrania się plucia do wody, a na całym terenie aquaparku oddawania moczu w basenach, rzucania śmieci oraz zanieczyszczania terenu w jakikolwiek inny sposób.
 4. Zabrania się palenia na terenie aquaparku, z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych.
 5. Zabrania się noszenia przy sobie ostrych przedmiotów oraz przedmiotów ze szkła, które mogą się rozbić i spowodować skaleczenia.
 6. Zabrania się wchodzenia do basenu lub korzystania ze zjeżdżalni z jedzeniem, gumą do żucia w ustach, napojami, bransoletkami i zegarkami, które mogą uszkodzić zjeżdżalnię.
 7. Zabrania się bezpodstawnego korzystania ze sprzętu ratowniczego i apteczek.
 8. Zabrania się wnoszenia do basenów piłek tenisowych i płetw, dozwolone są tylko dmuchane rękawki i koła dla dzieci oraz okulary pływackie.
 9. Zabrania się samowolnego przemieszczania leżaków i innego wyposażenia, inwentarza „spółki“ oraz niszczenia mienia zarządcy.
 10. Zabrania się noszenia i używania broni.
 11. Rodzice lub dorosłe osoby towarzyszące ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie dzieci lub osób, które są pod ich opieką, a zarządca aquaparku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia lub uszczerbki na zdrowiu w przypadku naruszenia regulaminu lub innych zakazów.
 12. Zabrania się naruszania zakazu wstępu do tych stref parku wodnego, które są oddzielone stałymi lub ruchomymi szlabanami lub tabliczkami z napisem „zakaz wstępu”. W przypadku naruszenia zakazu, konsekwencje takich działań ponosi każdy klient sam, w przypadku małoletnich dzieci towarzysząca im osoba dorosła.
 13. Naruszenie któregokolwiek postanowienia regulaminu lub innego zakazu na terenie aquaparku może skutkować karą grzywny i wydaleniem z obiektu bez zwrotu poniesionych kosztów.
 14. Wejście do kącika dla dzieci odbywa się na własne ryzyko, dzieci poniżej 12 roku życia mogą korzystać z kącika dla dzieci tylko w towarzystwie osoby dorosłej.
 15. W przypadku złych warunków atmosferycznych takich jak burza lub wichura, osoby odwiedzające obowiązane są ze względów bezpieczeństwa do opuszczenia basenów.
 16. Jeżeli klient zdecyduje się na przedwczesne opuszczenie terenu parku wodnego z powodu złej pogody, zarządca nie jest zobowiązany do zwrotu opłaty za wstęp ani innej rekompensaty poniesionych kosztów.
 17. Ze względów higienicznych na całym terenie obowiązuje zakaz spożywania własnych posiłków i napojów, zakupioną żywność i napoje można spożywać wyłącznie w wyznaczonych do tego miejscach.
 18. W celu ochrony osobistej i prywatności osób fizycznych możliwe jest dokonywanie zdjęć i nagrań wideo oraz nagrań audio i wideo innych osób odwiedzających aquapark wyłącznie za ich uprzednią zgodą.
4. WYDALENIE Z PARKU WODNEGO AQUACITY POPRAD
 1. Na teren obiektu zabrania się wstępu wszystkim osobom cierpiącym na jakąkolwiek chorobę zakaźną lub chorobę skórną tzn. osoby z objawami gorączki, kaszlu, zapaleniem spojówek, osoby cierpiące na choroby zakaźne lub choroby, które są przeciwwskazaniem do przebywania w tego typu obiektach.
 2. Zabrania się wstępu osobom, które wyraźnie wykazują oznaki nieprzestrzegania higieny osobistej.
 3. Zakaz wstępu dotyczy osób będących pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających. Zabronione jest również wchodzenie na teren obiektu z jakimkolwiek alkoholem.
 4. Wstęp na teren obiektu może zostać zakazany osobom, które pomimo ostrzeżenia zachowują się agresywnie i niekontrolowanie, naruszają postanowienia regulaminu, nie przestrzegają zasad higieny i bezpieczeństwa oraz których zachowanie jest sprzeczne z zasadami moralnymi i społecznymi.
 5. Z parku wodnego może zostać wydalona osoba, która pomimo ostrzeżenia przez pracownika zarządcy nie przestrzega zaleceń lub regulaminu.
 6. W skrajnych przypadkach, w zależności od wagi i charakteru przewinienia, zarządca może zwrócić się do organów bezpieczeństwa o interwencję i nałożenie sankcji finansowych.
 7. Zabrania się wstępu na teren AquaCity Poprad ze zwierzętami.
 8. Zarządca ma prawo odmówić wstępu na teren AquaCity Poprad osobom niepożądanym.
5. ATRAKCJE I ANIMACJE W AQUACITY POPRAD
 1. Korzystanie ze wszystkich atrakcji w AquaCity Poprad (baseny, zjeżdżalnie, rury, „suche atrakcje“ np. nadmuchiwane atrakcje, zamki dla dzieci, drabinki itp.) oraz udział w programach animacyjnych odbywa się na własną odpowiedzialność. Podczas korzystania z atrakcji oraz udziału w programach animacyjnych osoby odwiedzające obowiązane są do przestrzegania regulaminu oraz zaleceń personelu i animatorów.
6. FIRE & WATER WELLNESS & SPA
 1. Do centrum wellness można wejść tylko raz w czasie ważności biletu. Dzieci poniżej 12 roku życia mają wstęp zakazany.
 2. W godzinach otwarcia zezwala się na wstęp dzieciom od 12 do 15 roku życia w towarzystwie osoby powyżej 18 roku życia.
 3. W centrum wellness, w strefie saun, zakazane jest korzystanie z sauny w strojach kąpielowych i butach. (Z sauny można korzystać tylko w prześcieradle, które klient otrzyma przy wejściu. Wymiana prześcieradła podlega opłacie).
 4. Podczas wizyty w Świecie Saun Celtów należy przestrzegać regulaminu oraz zaleceń obsługi.
 5. Osoby odwiedzające zobowiązane są do zachowania ciszy i spokoju oraz niezakłócania swoim zachowaniem spokoju innym odwiedzającym.
 6. Zabrania się wchodzenia do centrum osobom pod wpływem alkoholu i środków odurzających. Personel zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usługi osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu bez prawa do zwrotu kosztów.
7. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Regulamin jest wiążący dla wszystkich osób odwiedzających AquaCity Poprad  oraz pracowników zarządcy.
 2. Osoby odwiedzające obowiązane są do przestrzegania nakazów i zakazów, znaków ostrzegawczych oraz ostrzeżeń zamieszczonych na tablicach informacyjnych, a także innych ostrzeżeń i zaleceń. Zabrania się ich niszczenia, uszkadzania i usuwania.
 3. Osoby odwiedzające AquaCity Poprad obowiązane są opuścić jego teren przed zamknięciem.
 4. W przypadku złych warunków atmosferycznych takich jak burza lub wichura, osoby odwiedzające obowiązane są ze względów bezpieczeństwa do opuszczenia basenów. Jeżeli klient zdecyduje się na przedwczesne opuszczenie terenu parku wodnego z powodu złej pogody, zarządca nie jest zobowiązany do zwrotu opłaty za wstęp ani innej rekompensaty poniesionych kosztów.
 5. W przypadku złych warunków pogodowych takich jak deszcz, burza, wichura, ciemność, mgła, ograniczona widoczność oraz z przyczyn technicznych, zarządca ze względów bezpieczeństwa zastrzega sobie prawo do zmiany godzin otwarcia poszczególnych atrakcji w AquaCity Poprad (baseny, zjeżdżalnie, obiekty sportowe, bufety, restauracje itd.). W związku z powyższym zarządca nie jest obowiązany do zwrotu opłaty za bilet wstępu ani świadczenia innej rekompensaty.
 6. Zarządca nie odpowiada za rzeczy osobiste zgubione na terenie obiektu lub podczas korzystania z atrakcji w AquaCity Poprad.
 7.