Informacje o płatnościach – AquaCity Poprad Słowacja
Informacje o płatnościach

AQUAPARK Poprad s.r.o.
Športová 1397/1,
058 01 Poprad
REGON: 36482609
NIP EU: SK2020020486
IBAN: SK 47 0900 0000 0004 9205 6683
SWIFT:GIBASKBX
spółka wpisana do Rejestru handlowego Sądu Okręgowego w Preszowie, oddział: Sro, nr: 13805/P
reprezentowany przez: Ing. Richard Pichonský a Ing. Peter Hudec