Informacje o płatnościach

Aquapark Poprad s.r.o.
Športová 1397/1,
058 01 Poprad
REGON: 36482609
NIP EU: SK2020020486
IBAN : SK 47 0900 0000 0004 9205 6683
SWIFT:GIBASKBX
spółka wpisana do Rejestru handlowego Sądu Okręgowego w Preszowie, oddział: Sro, nr: 13805/P

CESTOVNÉ INFORMÁCIE - COVID - 19 OPATRENIA CESTOVNÍ INFORMACE - COVID - 19 OPATŘENÍ TRAVEL INFORMATION - COVID 19 MEASURES INFORMACJE DLA ODWIEDZAJĄCYCH – AKTUALIZACJA COVID – 19 ИНФОРМАЦИЯ О ПУТЕШЕСТВИИ - COVID 19