Návštevný poriadok

Návštevný poriadok

Každý návštevník je povinný zoznámiť sa pri vstupe do areálu s týmto návštevným poriadkom a dodržiavať jeho ustanovenia. Všetky aktuálne pokyny v celom areáli spoločnosti AQUAPARK Poprad, s.r.o. (ďalej len „Spoločnosť“) sú nadradené všeobecným pokynom a v súlade so všeobecne záväznými hygienickými a bezpečnostnými predpismi.

1. Vstup do priestorov areálu

 1. Vstup je povolený len v prevádzkovej dobe s platnou vstupenkou a čipom, ktorú si každý návštevník zakúpi v pokladni.
 2. Každý návštevník obdrží magnetický čip s debetom, na ktorý bezhotovostne čerpá služby v priestoroch kúpaliska, vrátane gastronomických služieb.
 3. V prípade straty magnetického čipu musí návštevník uhradiť sumu 60,00 €.
 4. Vstup do areálu je jednorázový.
 5. Prevádzková doba aquaparku je od 8:00 do 21:00 hod., pokiaľ nie je určené inak napr. počas letnej sezóny.
 6. Osobám do 15 rokov je povolený vstup do areálu len v sprievode osoby staršej ako 18 rokov.
 7. Vstup do vitálneho sveta je osobám do 12 rokov zakázaný a od 12 do 15 rokov povolený len v sprievode dospelej osoby staršej ako 18 rokov.
 8. V prezliekacich kabínkach je dovolene prezliekať sa výlučne jednej osobe, pokiaľ nie je určené inak (rodič s dieťaťom, imobilný návštevník).
 9. Každý návštevník obdrží pri vstupe do Vitálneho sveta plachtu. Saunovanie a vstup do saunového sveta je možný iba v plachte. Pri vstupe do parnej sauny pri 50m bazéne zákazník na plachtu nemá nárok.
 10. Návštevník môže používať vlastné osušky. Je zakázané nosiť obuv, župany a osobné veci do sáun.
 11. Areál alebo jeho časti môžu byť v určitých dňoch alebo hodinách vyhradené organizovaným skupinám, akciám alebo firmám. Počas tejto doby je kúpanie a čerpanie služieb pre verejnosť obmedzené.
 12. Posledný vstup do areálu aquaparku je povolený 60 min. pred ukončením prevádzkovej doby.
 13. Peniaze, doklady alebo cenné predmety si môžu návštevníci uschovať v príručných trezorových skrinkách vedľa horných pokladní. Pokiaľ si návštevník peniaze, doklady alebo cenné predmety neuzamkne v trezorových skrinkách, „Spoločnosť“ nenesie zodpovednosť za prípadnú vzniknutú škodu, ktorá by neuzamknutím mohla vzniknúť.

 

2. Prevádzkové pokyny pre návštevníkov

 1. Všetci návštevníci sú povinní pred vstupom do bazéna použiť sprchu, WC a prechádzať výlučne cez hygienické brodidlá.
 2. Vstup do všetkých bazénov je povolený len v plavkách, do priestorov okolo bazénov, kde sa nachádzajú spevnené plochy je zakázané nosiť jedlo, oblečenie a inú obuv, ako protišmykovú.
 3. Návštevníci sa môžu zobliekať a obliekať len v miestach k tomu určených, na prezliekanie majú k dispozícii šatne s komplexným sociálnym zázemím /sprchy, WC/.
 4. Za veci odložené v šatni prevádzkovateľ nenesie hmotnú zodpovednosť, preto sa neodporúča nosiť do areálu aquaparku žiadne cennosti, cenné predmety a väčšie obnosy peňazí.
 5. V nutných prípadoch môže návštevník využiť služby trezoru za poplatok na horných pokladniach.
 6. Každý návštevník je povinný dbať o dodržiavanie hygieny, šetriť zariadenia a majetok „spoločnosti“ neplytvať vodou, neobťažovať svojim konaním a správaním ostatných návštevníkov , nespôsobovať nadmerný hluk, a v prípade spôsobenia škody na majetku „spoločnosti“ alebo inému návštevníkovi areálu je takúto škodu povinný v plnom rozsahu nahradiť.
 7. Každý návštevník je povinný dodržiavať pokyny plavčíkov a iného personálu „spoločnosti“ , aby v záujme bezpečnosti a ochrany zdravia nedochádzalo k poškodeniu zdravia alebo k úrazom.
 8. Za úrazy spôsobené porušením prevádzkového poriadku a všeobecne záväzných predpisov, a to buď sebe alebo tretím osobám zodpovedá každý návštevník v plnom rozsahu a „spoločnosť“ nenesie za to žiadnu zodpovednosť.
 9. Za úrazy alebo poškodenie zdravia spôsobené vlastnou neopatrnosťou alebo riskovaním nenesie „spoločnosť“ žiadnu zodpovednosť.
 10. Všetky atrakcie využíva návštevník na vlastné riziko a je povinný dodržiavať pokyny plavčíka a personálu.
 11. Za nadmerné opotrebenie plaviek z dôvodu častého využívania tobogánov a šmýkaliek nenesie prevádzkovateľ zodpovednosť.
 12. 50m plavecký bazén môžu používať iba plavci. Pre neplavcov je určená iba časť bazéna, ktorá je označená. Do plaveckého bazéna je zakázaný vstup deťom do 15 rokov bez sprievodu dospelej osoby.
 13. Detský bazén môžu používať iba deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby , vstup pre staršie osoby je do detského bazéna zakázaný.
 14. Návštevníci sú povinní opustiť bazény a sauny najneskôr 15 min. pred ukončením prevádzkovej doby.
 15. Návštevník je povinný pri odchode zo šatní nechať skrinku otvorenú a nezamknutú.
 16. Každý návštevník súhlasí bez ďalšieho upozornenia s bezplatným využitím svojej podobizne ako súčasti akéhokoľvek obrazového záznamu , prenosu, alebo reprodukcie pre komerčné účely v súvislosti s vodným rajom AquaCity Poprad.

3. Zákazy, obmedzenia a upozornenia

 1. Z bezpečnostných dôvodov je zakázané nosiť so sebou hygienické prípravky alebo nápoje v sklenených obaloch.
 2. Je zakázané skákať do bazénov mimo priestorov k tomu určených, behať po chodníkoch a okolo bazénov, kričať, pískať, robiť zbytočný hluk, vzájomne sa strkať, potápať a bezdôvodne volať a pomoc.
 3. Je zakázané pľuvať do vody a v celom areáli aquaparku, močiť do bazénov, odhadzovať odpadky a inak znečisťovať priestory areálu.
 4. Fajčenie v areáli je zakázané, s výnimkou vyhradených miest.
 5. Je zakázané používať a nosiť so sebou ostré predmety a sklenené veci, ktoré by mohli spôsobiť riziko poranenia alebo úrazu.
 6. Do bazénov a na tobogány je zakázané vstupovať s jedlom, nápojom alebo žuvačkou, náramkami, hodinkami, ktoré by mohli tobogán poškodiť.
 7. Je zakázané neoprávnene používať záchranárske vybavenie a predmety prvej pomoci.
 8. Je zakázané nosiť do bazénu tenisové loptičky a plutvy, povolené sú iba nafukovacie pomôcky a plavecké okuliare.
 9. Je zakázané svojvoľné premiestňovať ležadlá a iné zaradenie, inventár „spoločnosti“ a poškodzovať majetok prevádzkovateľa.
 10. Je zakázané nosiť a používať zbrane.
 11. Rodičia alebo sprevádzajúce dospelé osoby sú zodpovedné za správanie a konanie svojich detí alebo sprevádzajúcich osôb a pri porušení prevádzkového poriadku alebo iného zákazu prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadný úraz alebo ujmu na zdraví.
 12. Je zakázané porušovať zákaz vstupu do tých zón aquaparku, ktoré sú oddelené pevnými alebo mobilnými zátarasami alebo označenými tabuľami „zákaz vstupu“. Pri porušení nesie dôsledky takéto konania každý návštevník sám, pri maloletých deťoch sprevádzajúca dospelá osoba.
 13. Za porušenie ktoréhokoľvek ustanovenia prevádzkového poriadku alebo iného zákazu v areáli aquaparku môže byť udelená poriadková pokuta a vykázanie z objektu bez vrátenia vstupného.
 14. Vstup do detského kútika je na vlastnú zodpovednosť, deťom do 12 rokov je vstup bez doprovodu rodiča zakázaný.
 15. V prípade nepriaznivého počasia ako búrky, alebo silného vetra sú návštevníci z bezpečnostných dôvodov povinní opustiť bazény.
 16. Ak sa návštevník rozhodne predčasne opustiť areál z dôvodu nepriaznivého počasia , prevádzkovateľ mu nie je povinný uhradiť vstupné , ani iným spôsobom ho odškodniť.
 17. Z hygienických dôvodov je zakázaná konzumácia vlastných jedál a nápojov v celom areáli, jedlá a nápoje zakúpené v areáli je možné konzumovať v priestoroch na to určených.

4. Vylúčenie z návštevy areálu

 1. Do priestoru areálu majú zakázaný vstup všetky osoby , ktoré trpia akoukoľvek infekčnou chorobou alebo kožným ochorením, t.j. osoby postihnuté horúčkou, kašľom, zápalom očných spojiviek, osoby trpiace nákazlivými chorobami alebo ochoreniami, ktoré sú kontraindikované pobytom v zariadeniach tohto typu.
 2. Vstup majú zakázaný aj osoby, ktoré zjavne vykazujú príznaky nedodržiavania osobnej hygieny.
 3. Zákaz vstupu platí pre osoby pod vplyvom alkoholu a iných omamných látok. Zakazuje sa aj vstup s akýmkoľvek alkoholom do areálu.
 4. Vstup do areálu môže byť odopretý osobám, ktoré napriek upozorneniu vykazujú agresívne a nekontrolovateľné správanie, porušujú ustanovenia návštevného poriadku, nedodržiavajú zásady hygieny a bezpečnosti a ich správanie je v rozpore s mravnými a spoločenskými zásadami.
 5. Z areálu môže byť kedykoľvek a bez nároku na vrátenie vstupného vykázaný taký návštevník, ktorý porušuje ktorúkoľvek zo zásad tohto návštevného poriadku alebo opakovane neuposlúchne pokyny personálu.
 6. V krajnom prípade, v závislosti od závažnosti a povahy priestupku požiada prevádzkovateľ bezpečnostné orgány o zakročenie a udelenie finančných sankcií.
 7. Do areálu aquaparku je zakázaný vstup so zvieratami.
 8. Vedenie spoločnosti Aquapark Poprad s.r.o. má právo odoprieť vstup do areálu AquaCity Poprad nežiaducim osobám.

Vážení zákazníci, na základe nariadenia Ústredného krízového štábu SR v súvislosti s aktuálnou situáciou na Slovensku, bude Aquapark, Wellness a Fitness centrum AquaCity Poprad zatvorené v termíne od 15.10.2020 do odvolania. Veríme, že čoskoro sa budeme môcť venovať Vám našim zákazníkom tak ako doteraz. Sledujte našu webovú stránku www.aquacity.sk a FB stránku AquaCity Poprad, kde Vám budeme podávať všetky informácie. Ďakujeme za pochopenie. Vážení zákazníci, Na základě nařízení Ústředního krizového štábu SR v souvislosti s aktuální situací na Slovensku, bude Aquapark, Wellness a Fitness AquaCity Poprad uzavřené v termínu od 15.10.2020 do odvolání. O dalším postupu Vás budeme informovat podle vývoje. Věříme, že brzy se budeme moci věnovat Vám našim zákazníkům tak jako dosud. Sledujte naši webovou stránku www.aquacity.sk a FB stránku AquaCity Poprad, kde Vám budeme podávat veškeré informace. Děkujeme za pochopení. Dear customers, Based on the order of the Central Crisis Staff of the Slovak Republic dated 15.10.2020 in connection with the current situation in Slovakia, our aqua park AquaCity Poprad will be closed. We will keep you informed as it progresses. We believe that we will soon be able to provide our services to our customers as we have done so far. Please follow our website www.aquacity.sk and FB page AquaCity Poprad for full information. Thank you for your understanding. Szanowni klienci, na podstawie zarządzenia Centralnego Sztabu Kryzysowego Republiki Słowackiej z dnia 15.10.2020 r., w związku z aktualną sytuacją w Słowacji park wodny AquaCity Poprad będzie zamknięty wstępnie w terminie od 15.10.2020. O dalszych krokach będziemy Państwa informować w zależności od rozwoju sytuacji. Mamy nadzieję, że już wkrótce będziemy mogli przywrócić dotychczasowe funkcjonowanie i zadbać o Państwa, naszych klientów. Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej www.aquacity.sk  oraz profilu AquaCity Popradna Facebooku, gdzie będziemy podawać wszelkie informacje. Dziękujemy za zrozumienie. Уважаемые клиенты, На основании постановления Центрального штаба по кризисной ситуации Словацкой Республики от 15.10.2020г. в связи со сложившейся ситуацией в Словакии, наш аквапарк AquaCity Попрад будет временно закрыт в период с 15.10.2020 года. О дальнейшем графике работы мы будем информировать вас в соответствии с развитием событий.  В своей работе мы принимаем все необходимые меры для того, чтобы обеспечить безопасность наших клиентов, уделяем большое внимание дезинфекции помещений и соблюдаем все предписания, которые действуют в этот период. Мы уверены, что в самое короткое время мы сможем полностью предоставить своим клиентам услуги, как это было до сих пор. Следите за нашим сайтом www.aquacity.sk и FB - страницей AquaCity Poprad / Horizont, где мы будем размещать всю необходимую информацию. Благодарим Вас за понимание.