Ochrona danych osobowych

Niniejszym jako osoba zainteresowana swobodnie i dobrowolnie udzielam spółceAQUAPARK Poprad, s.r.o., z siedzibą Športová 1397/1, 058 01 Poprad, REGON: 36 482 609, wpisanej do rejestru spółek Sądu Rejonowego w Preszowie, wydział: Sro, wpis nr 13805/P (dalej „spółka“)jako administratorowi zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i właściwymi przepisami prawa UE wyraźnej zgody na przetwarzanie przekazanego adresu e-mail na potrzeby wysyłania informacji o nowościach i ofertach specjalnych spółki (oferty marketingowe) za pośrednictwem poczty elektronicznej – e-maili (newsletter). Niniejszą zgodę na przetwarzanie danych osobowych udzielam spółce na okres 5 lat.
Jako osoba zainteresowana jest Pan/i odpowiedzialny/a za kompletność, prawdziwość i poprawność przekazanych danych osobowych. W razie zmiany przekazanych danych osobowych jest Pan/i zobowiązany/a natychmiast powiadomić o tym spółkę.

Podczas przetwarzania Pana/i danych osobowych na cele marketingowe dane te są w tym celu i w niezbędnym zakresie przekazywane zakontraktowanym usługodawcom spółki, a przede wszystkim świadczeniodawcy usług marketingowych. Pana/i dane osobowe mogą być użyte przez tych usługodawców wyłącznie do celów, na które otrzymaliśmy od Pana/i zgodę.
Niniejsza zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych może zostać odwołana w dowolnym momencie poprzez kliknięcie we właściwy linkumieszczonybezpośrednio w każdej wiadomości elektronicznej od spółki lub osobiście w siedzibie spółki.

W przypadku utraty aktualności przekazanych danych osobowych, odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, po spełnieniu celu lub zakończeniu okresu, na który została udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych lub jeśli przechowywanie danych jest niedopuszczalne z dowolnych powodów prawnych, przechowywane dane osobowe zostaną usunięte.

Ochrona danych osobowych podlega postanowieniom ustawy o ochronie danych osobowych oraz właściwym przepisom EU, w których także są uregulowane prawa osoby zainteresowanej. Osoba zainteresowana ma prawo do bezpłatnego uzyskania informacji dotyczących przetwarzania przechowywanych jej danych osobowych. Pod warunkiem przestrzegania wymagań określonych w ogólnie obowiązujących przepisach prawa osoba zainteresowana ma jednocześnie (i) prawo do dostępu do własnych danych osobowych, (ii) prawo do poprawienia nieprawidłowych danych osobowych, (iii) prawo do ograniczenia (zablokowania) przetwarzania danych osobowych, (iv) prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu własnych danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, (v) prawo do usunięcia danych osobowych, przede wszystkim w przypadku, gdy nie są już potrzebne do celów, do których zostały pozyskane lub były przetwarzane w inny sposób lub jeśli odwołała swoją zgodę na ich przetwarzanie i jeśli nie istnieje inna podstawa prawna do przetwarzania, lub jeśli dane osobowe były przetwarzane w sposób bezprawny. Tak samo osoba zainteresowana w przypadku spełnienia ustalonych warunków ma prawo do przeniesienia danych, czyli ma prawo do uzyskania własnych danych osobowych, które dobrowolnie przekazała spółce, w formie elektronicznej, w ustrukturyzowanym, zwykle używanym i maszynowo czytelnym formacie, a w związku z tym może skorzystać ze swojego prawa do przeniesienia tych danych do innego administratora, jeśli takie przeniesienie będzie technicznie możliwe (prawo d przeniesienia danych).
Jeśli osoba zainteresowana domaga się od spółki realizacji dowolnego prawa osoby zainteresowanej zgodnie z przepisami prawa regulującymi ochronę danych osobowych, a na podstawie wniosku osoby zainteresowanej nie można potwierdzić tożsamości wnioskodawcy lub jeśli spółka ma uzasadnione wątpliwości w związku z tożsamością osoby, która złożyła wniosek, spółka zastrzega sobie prawo zwrócić się do tej osoby o przekazanie dodatkowych informacji potrzebnych do potwierdzenia tożsamości osoby składającej wniosek.
Jako osoba zainteresowana ma Pan/i prawo do złożenia skargi do organu nadzorującego, którym jest Urząd ds. ochrony danych osobowych Republiki Słowackiej, z siedzibą Hraničná 12, 820 07 Bratislava, w przypadku podejrzenia, że Pana/i dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem.
Spółka oświadcza, że przetwarza dane osobowe wyłącznie na powyższe cele i zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych oraz właściwymi przepisami UE, za pomocą odpowiednich środków technicznych, organizacyjnych i bezpieczeństwa.

Vážení zákazníci, na základe nariadenia Ústredného krízového štábu SR v súvislosti s aktuálnou situáciou na Slovensku, bude Aquapark, Wellness a Fitness centrum AquaCity Poprad zatvorené v termíne od 15.10.2020 do odvolania. Veríme, že čoskoro sa budeme môcť venovať Vám našim zákazníkom tak ako doteraz. Sledujte našu webovú stránku www.aquacity.sk a FB stránku AquaCity Poprad, kde Vám budeme podávať všetky informácie. Ďakujeme za pochopenie. Vážení zákazníci, Na základě nařízení Ústředního krizového štábu SR v souvislosti s aktuální situací na Slovensku, bude Aquapark, Wellness a Fitness AquaCity Poprad uzavřené v termínu od 15.10.2020 do odvolání. O dalším postupu Vás budeme informovat podle vývoje. Věříme, že brzy se budeme moci věnovat Vám našim zákazníkům tak jako dosud. Sledujte naši webovou stránku www.aquacity.sk a FB stránku AquaCity Poprad, kde Vám budeme podávat veškeré informace. Děkujeme za pochopení. Dear customers, Based on the order of the Central Crisis Staff of the Slovak Republic dated 15.10.2020 in connection with the current situation in Slovakia, our aqua park AquaCity Poprad will be closed. We will keep you informed as it progresses. We believe that we will soon be able to provide our services to our customers as we have done so far. Please follow our website www.aquacity.sk and FB page AquaCity Poprad for full information. Thank you for your understanding. Szanowni klienci, na podstawie zarządzenia Centralnego Sztabu Kryzysowego Republiki Słowackiej z dnia 15.10.2020 r., w związku z aktualną sytuacją w Słowacji park wodny AquaCity Poprad będzie zamknięty wstępnie w terminie od 15.10.2020. O dalszych krokach będziemy Państwa informować w zależności od rozwoju sytuacji. Mamy nadzieję, że już wkrótce będziemy mogli przywrócić dotychczasowe funkcjonowanie i zadbać o Państwa, naszych klientów. Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej www.aquacity.sk  oraz profilu AquaCity Popradna Facebooku, gdzie będziemy podawać wszelkie informacje. Dziękujemy za zrozumienie. Уважаемые клиенты, На основании постановления Центрального штаба по кризисной ситуации Словацкой Республики от 15.10.2020г. в связи со сложившейся ситуацией в Словакии, наш аквапарк AquaCity Попрад будет временно закрыт в период с 15.10.2020 года. О дальнейшем графике работы мы будем информировать вас в соответствии с развитием событий.  В своей работе мы принимаем все необходимые меры для того, чтобы обеспечить безопасность наших клиентов, уделяем большое внимание дезинфекции помещений и соблюдаем все предписания, которые действуют в этот период. Мы уверены, что в самое короткое время мы сможем полностью предоставить своим клиентам услуги, как это было до сих пор. Следите за нашим сайтом www.aquacity.sk и FB - страницей AquaCity Poprad / Horizont, где мы будем размещать всю необходимую информацию. Благодарим Вас за понимание.