Regulamin

Regulamin

Każdy gość przy wejściu na teren obiektu ma obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem i przestrzegać jego postanowień. Wszystkie aktualne zalecenia obowiązujące w całym obiekcie spółki AQUAPARK Poprad, s.r.o. (dalej „Spółka“) są nadrzędne wobec zaleceń ogólnych oraz zgodne z ogólnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi higieny i bezpieczeństwa.

1. Wejście na teren obiektu
Wejście jest możliwe tylko w godzinach otwarcia obiektu z aktualnym biletem wstępu oraz chipem, które należy zakupić w kasie.
1. Każdy gość otrzyma magnetyczny chip debetowy, za pomocą którego może bezgotówkowo korzystać z usług na terenie kąpieliska, z usługami gastronomicznymi włącznie.

2. W przypadku zgubienia chipa gość ma obowiązek zapłacić kwotę 60,00 €.

3. Wejście na teren obiektu jest jednorazowe.

4. Godziny otwarcia aquaparku są od 8:00 do 21:00, jeśli nie określono inaczej, np. w sezonie letnim.

5. Osoby do 15 roku życia mogą wejść na teren obiektu wyłącznie w towarzystwie osoby, która ukończyła 18 lat.

6. Wejście do świata witalnego jest zabronione osobom do lat 12, w przypadku osób od 12 do 15 lat jest możliwe wyłącznie w towarzystwie osoby, która ukończyła 18 lat.

7. W kabinach do przebierania się może się przebierać wyłącznie jedna osoba, jeśli nie zostało określone inaczej (rodzic z dzieckiem, gość niepełnosprawny).

8. Każdy gość otrzyma przy wejściu Witalnego Świata prześcieradło. Korzystanie z saun i wejście do świata saun jest możliwe wyłącznie w prześcieradle. Przy wejściu do sauny parowej przy basenie 50m gość prześcieradła nie otrzymuje. Gość może korzystać z własnego ręcznika. Nie wolno do saun wnosić obuwia, szlafroków i rzeczy osobistych.

9. Teren obiektu lub jego część mogą być w określone dni lub godziny przeznaczone do użytku wyłącznie dla grup zorganizowanych, na imprezy zamknięte lub dla firm. W tym okresie kąpanie i korzystanie z usług jest dla pozostałych gości ograniczone.

10. Ostatnie wejście na teren aquaparku jest możliwe 60 min. przed upływem godzin otwarcia obiektu.

11. Pieniądze, dokumenty lub cenne przedmioty goście mogą schować do podręcznych sejfów obok górnych kas. Jeśli gość nie zamknie sejfu z pieniędzmi, dokumentami lub cennymi przedmiotami, „Spółka“ nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe z powodu niezamknięcia sejfu.

2. Zalecenia dotyczące korzystania z obiektu

1. Wszyscy goście przed wejściem do basenu mają obowiązek skorzystać z prysznica, WC i przechodzić wyłącznie przez śluzy sanitarne. \

2. Wejście do wszystkich basenów jest możliwe wyłącznie w strojach kąpielowych, do pomieszczeń wokół basenów, gdzie znajdują się powierzchnie utwardzone nie można wnosić jedzenia, ubrań ani obuwia innego niż antypoślizgowe.

3. Goście mogą się rozbierać i ubierać tylko w miejscach do tego wyznaczonych, do przebierania się mają do dyspozycji szatnie z kompletnym zapleczem socjalnym /prysznice, WC/.

4. Za rzeczy pozostawione w szatni organizacja prowadząca nie ponosi żadnej odpowiedzialności majątkowej, dlatego zalecenia się wnosić na teren aquaparku żadnych cennych rzeczy ani większych sum pieniędzy.

5. W razie potrzeby gość może skorzystać z sejfu za opłatą przy górnych kasach.

6. Każdy gość ma obowiązek dbać o przestrzeganie higieny, dbać o wyposażenie i majątek „spółki“, nie marnować wody, nie naruszać swoim zachowaniem i postępowaniem spokoju innych gości, nadmiernie nie hałasować, a w przypadku wyrządzenia szkody na majątku „spółki“ lub innemu gościowi na terenie obiektu jest zobowiązany taką szkodę pokryć w pełnym zakresie.

7. Każdy gość ma obowiązek przestrzegać zaleceń ratowników i innego personelu „spółki“, aby w interesie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia nie dochodziło do uszczerbku na zdrowiu lub od urazów.

8. Za urazy powstałe w wyniku naruszenia regulaminu korzystania z obiektu oraz ogólnie obowiązujących przepisów wyrządzone samemu sobie lub osobom trzecim odpowiada gość w pełnym zakresie, a „spółka“ nie ponosi za to żadnej odpowiedzialności.

9. Za urazy lub uszczerbek na zdrowiu powstałe w wyniku własnej nieostrożności lub ryzykownego zachowania „spółka” nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

10. Ze wszystkich atrakcji gość korzysta na własne ryzyko i ma obowiązek przestrzegać zaleceń ratownika i personelu.

11. Za nadmierne zużycie stroju kąpielowego z powodu częstego korzystania ze zjeżdżalni organizacja prowadząca nie ponosi odpowiedzialności.

12. Z 50m basenu pływackiego mogą korzystać wyłącznie osoby umiejące pływać. Dla osób nieumiejących pływać jest przeznaczona tylko część basenu, która jest odpowiednio oznakowana. Z basenu pływackiego nie wolno korzystać dzieciom do 15 lat bez nadzoru osoby dorosłej.

13. Z basenu dla dzieci mogą korzystać wyłącznie dzieci do 10 lat pod nadzorem osoby dorosłej, starszym osobom nie wolno wchodzić do basenu dla dzieci.

14. Goście mają obowiązek opuścić baseny i sauny najpóźniej 15 minut przed zakończeniem czasu pracy obiektu.

15. Gość ma obowiązek przy wyjściu z szatni pozostawić szafkę otwartą.

16. Każdy gość zgadza się bez dodatkowego informowania na wykorzystanie swojego wizerunku jako części dowolnego zapisu obrazu, relacji lub reprodukcji wykorzystanych do celów komercyjnych w związku z rajem wodnym AquaCity Poprad.

3. Zakazy, ograniczenia i ostrzeżenia

1. Z powodów bezpieczeństwa nie wolno nosić przy sobie środków higienicznych lub napojów w szklanych opakowaniach.

2. Nie wolno skakać do basenów poza miejscami wyznaczonymi na ten cel, biegać po ścieżkach wokół basenów, krzyczeć, piszczeć, robić niepotrzebny hałas, wrzucać się nawzajem do wody, podtapiać i bez potrzeby wołać o pomoc.

3. Nie wolno pluć do wody ani na terenie całego aquaparku, sikać do basenów, wrzucać śmieci ani w inny sposób zanieczyszczać obszar obiektu.

4. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz palenia, za wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych.

5. Nie wolno korzystać ani nosić ze sobą ostrych przedmiotów i szklanych przedmiotów, które mogłyby nieść ze sobą ryzyko zranienia lub urazu.

6. Do basenów i na zjeżdżalnie nie można wchodzić z jedzeniem napojem lub gumą, bransoletkami ani zegarkami, które mogłyby uszkodzić zjeżdżalnię.

7. Nie wolno bez upoważnienia korzystać z wyposażenia ratunkowego i przedmiotów pierwszej pomocy.

8. Nie wolno wnosić do basenu piłek tenisowych, płetw, można wnosić jedynie przyrządy dmuchane i okularki pływackie.

9. Nie wolno samowolnie przemieszczać leżaków i innych elementów wyposażenia, inwentarza „spółki” ani niszczyć majątku organizacji prowadzącej.

10. Nie wolno nosić ani korzystać z broni.

11. Rodzie lub dorośli opiekunowie odpowiadają za zachowanie i postępowanie swoich dzieci lub osób będących pod ich opieką, a w przypadku naruszenia regulaminu pobytu lub innego zakazu organizacja prowadząca nie odpowiada za ewentualny uraz lub uszkodzenie ciała.

12. Nie wolno naruszać zakazu wstępu do tych stref aquaparku, które zostały oddzielone stałymi lub ruchomymi barierami lub oznakowane tablicami „zakaz wstępu“. W przypadku naruszenia tego zakazu jego następstwa każdy gość ponosi sam, w przypadku nieletnich dzieci – osoba która się nimi opiekuje.

13. Za naruszenie jakiegokolwiek postanowienia regulaminu pobytu lub innego zakazu obowiązującego na terenie aquaparku może zostać nałożona kara porządkowa oraz usunięcie z obiektu bez zwrotu kosztów biletu wstępu.

14. Wejście do kącika dla dzieci jest na własną odpowiedzialność, dzieciom do lat 12 nie wolno przebywać w kąciku dla dzieci bez nadzoru rodzica.

15. W przypadku niesprzyjającej pogody jak burza lub silny wiatr, goście są proszeni o opuszczenie basenów z powodów bezpieczeństwa.

16. Jeśli gość zdecyduje się opuścić teren obiektu przed czasem z powodu niesprzyjającej pogody, organizacja prowadząca nie ma obowiązku zwracać kosztów biletu wstępu ani w inny sposób wynagradzać szkody.

17. Z powodów sanitarnych wykluczone jest spożywanie własnych posiłków i napojów na terenie całego obiektu, posiłki i napoje zakupione na terenie obiektu można spożywać w miejscach do tego wyznaczonych.

4. Wykluczenie z pobytu na terenie obiektu

1. Na teren obiektu nie mają prawa wstępu osoby, które cierpią na jakąkolwiek infekcję lub chorobę skóry, czyli osoby z gorączką, kaszlem, zapaleniem spojówek, osoby cierpiące na choroby zakaźne lub choroby, w przypadku których występują przeciwskazania do pobytu w obiektach tego typu.

2. Zakaz wstępu obejmuje osoby, które wyraźnie wykazują oznaki nieprzestrzegania zasad higieny osobistej.

3. Zakaz wstępu obowiązuje osoby pod wpływem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. Zakazuje się wstępu na teren obiektu z jakimkolwiek alkoholem.

4. Wejścia na teren obiektu można odmówić osobom, które pomimo zwrócenia uwagi wykazują agresywne i niekontrolowane zachowania, naruszają postanowienia

regulaminu pobytu, nie przestrzegają zasad higieny i bezpieczeństwa, a ich zachowanie jest niezgodne z zasadami moralnymi i społecznymi.

5. Z terenu obiektu w dowolnym momencie i bez prawa do zwrotu kosztów biletu wstępu może zostać usunięta osoba, który narusza którąkolwiek z zasad niniejszego regulaminu pobytu lub wielokrotnie nie stosuje się do poleceń wydawanych przez personel.

6. W skrajnym przypadku, w zależności od powagi i rodzaju naruszenia organizacja prowadząca zwróci się do organów bezpieczeństwa o wkroczenie i nałożenie kary finansowej.

7. Na teren aquaparku nie wolno wprowadzać zwierząt.

8. Zarząd spółki Aquapark Poprad s.r.o. ma prawo odmówić wstępu na teren AquaCity Poprad osobom niepożądanym.

Vážení zákazníci, na základe nariadenia Ústredného krízového štábu SR v súvislosti s aktuálnou situáciou na Slovensku, bude Aquapark, Wellness a Fitness centrum AquaCity Poprad zatvorené v termíne od 15.10.2020 do odvolania. Veríme, že čoskoro sa budeme môcť venovať Vám našim zákazníkom tak ako doteraz. Sledujte našu webovú stránku www.aquacity.sk a FB stránku AquaCity Poprad, kde Vám budeme podávať všetky informácie. Ďakujeme za pochopenie. Vážení zákazníci, Na základě nařízení Ústředního krizového štábu SR v souvislosti s aktuální situací na Slovensku, bude Aquapark, Wellness a Fitness AquaCity Poprad uzavřené v termínu od 15.10.2020 do odvolání. O dalším postupu Vás budeme informovat podle vývoje. Věříme, že brzy se budeme moci věnovat Vám našim zákazníkům tak jako dosud. Sledujte naši webovou stránku www.aquacity.sk a FB stránku AquaCity Poprad, kde Vám budeme podávat veškeré informace. Děkujeme za pochopení. Dear customers, Based on the order of the Central Crisis Staff of the Slovak Republic dated 15.10.2020 in connection with the current situation in Slovakia, our aqua park AquaCity Poprad will be closed. We will keep you informed as it progresses. We believe that we will soon be able to provide our services to our customers as we have done so far. Please follow our website www.aquacity.sk and FB page AquaCity Poprad for full information. Thank you for your understanding. Szanowni klienci, na podstawie zarządzenia Centralnego Sztabu Kryzysowego Republiki Słowackiej z dnia 15.10.2020 r., w związku z aktualną sytuacją w Słowacji park wodny AquaCity Poprad będzie zamknięty wstępnie w terminie od 15.10.2020. O dalszych krokach będziemy Państwa informować w zależności od rozwoju sytuacji. Mamy nadzieję, że już wkrótce będziemy mogli przywrócić dotychczasowe funkcjonowanie i zadbać o Państwa, naszych klientów. Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej www.aquacity.sk  oraz profilu AquaCity Popradna Facebooku, gdzie będziemy podawać wszelkie informacje. Dziękujemy za zrozumienie. Уважаемые клиенты, На основании постановления Центрального штаба по кризисной ситуации Словацкой Республики от 15.10.2020г. в связи со сложившейся ситуацией в Словакии, наш аквапарк AquaCity Попрад будет временно закрыт в период с 15.10.2020 года. О дальнейшем графике работы мы будем информировать вас в соответствии с развитием событий.  В своей работе мы принимаем все необходимые меры для того, чтобы обеспечить безопасность наших клиентов, уделяем большое внимание дезинфекции помещений и соблюдаем все предписания, которые действуют в этот период. Мы уверены, что в самое короткое время мы сможем полностью предоставить своим клиентам услуги, как это было до сих пор. Следите за нашим сайтом www.aquacity.sk и FB - страницей AquaCity Poprad / Horizont, где мы будем размещать всю необходимую информацию. Благодарим Вас за понимание.