MODERNIZÁCIA A REKONŠTRUKCIA

 • Miesto realizácie projektu:
  AQUAPARK Poprad, s.r.o. , Športová 1397/1, 058 01 Poprad (areál AQUACITY Poprad)
 • Názov projektu: Modernizácia detského bazéna s celoročným využitím
 • Stručný opis projektu: Realizáciou projektu vznikne atraktívny relaxačno-športový objekt určený najmä detským návštevníkom, schopný úspešne reagovať na požiadavky cieľových skupín. Objekt bude disponovať komplexnou ponukou relaxačno-športových služieb cestovného ruchu vysokého štandardu s celoročným využitím pre domácich a zahraničných návštevníkov, ktoré v okolí Popradu neboli dosiaľ prístupné. Výsledkom projektu bude zmodernizovaná existujúca časť komplexu AquaCity v mieste vnútorného detského bazéna, vybavenosť komplexu doplnkovými službami pre najmenších návštevníkov, rozšírenie pobytovej plochy najmä pre mamičky s deťmi a doplnenie vodných atrakcií. Keďže projekt bude realizovaný v atraktívnom tatranskom regióne, už samotný región ponúka rôzne formy previazanosti na produkty, ktoré sú výsledkom realizácie aktivít projektu. Spoločnosť využije doterajšiu spoluprácu so školskými zariadeniami, ktoré organizujú v regióne letné tábory, plavecké kurzy nato, aby im ponúkla svoje atraktívne a jedinečné služby vytvorené týmto projektom. Realizácia projektu pozitívne ovplyvní dopyt po ďalších službách, ktoré môžu návštevníkom poskytnúť iné podnikateľské subjekty v regióne, ako dôsledok synergického efektu.

Názov a sídlo prijímateľa: AQUAPARK Poprad, s.r.o. , Športová 1397/1, 058 01 Poprad
Dátum začatia realizácie projektu: 29.10.2013
Dátum skončenia realizácie projektu : 31.12.2014
Výška fin. príspevku: 704 726,39 EUR


 • Miesto realizácie projektu: AQUAPARK Poprad, s.r.o. , Športová 1397/1, 058 01 Poprad (areál AQUACITY Poprad)
 • Názov projektu: Modernizácia a rekonštrukcia vnútorných priestorov Aquacity Poprad
 • Stručný opis projektu: Cieľom projektu je zvýšiť konkurencieschopnosť a zatraktívniť región prostredníctvom zvýšenia kvality a komplexnosti poskytovaných služieb cestovného ruchu s celoročným využitím.
 • Špecifické ciele projektu: Modernizáciou a rekonštrukciou vnútorných priestorov poskytnúť relaxačné, terapeutické a gastronomické služby smerujúce k zvýšeniu atraktivity ponúkaných služieb

Podpora zamestnanosti v obci ako aj v regióne

 • Východiskový stav: Spoločnosť AQUAPARK Poprad s.r.o. má vybudovanú významnú pozíciu na regionálnom a národnom trhu, keďže poskytuje kvalitné služby v oblasti relaxačno-športových aktivít obyvateľstva a v oblasti ubytovania. Spoločnosť využíva prírodné energetické zdroje (geotermálny prameň, solárna energia) namiesto spaľovania fosílnych palív. Projekt modernizácie a rekonštrukcie vnútorných priestorov zohľadňuje súčasné požiadavky kladené na podobné objekty wellnesového a športovo relaxačného typu tak, aby objekt bol schopný spĺňať potreby aj tej najnáročnejšej klientely. Potreba modernizácie a rekonštrukcie objektu vzišla z viacerých dôvodov. Jedným z dôvodov je fyzické opotrebenie, zastaranosť jestvujúcich prevádzok, nedostatočné služby, čo znižuje celkovú atraktivitu zariadenia. Výhodná geografická poloha, geotermálny zdroj, blízkosť medzinárodného letiska, hlavného ťahu Bratislava – Košice, existencia rozsiahleho prírodného a kultúrno-historického potenciálu v regióne s medzinárodným významom a výborné podmienky pre letnú a zimnú turistiku vytvárajú podmienky pre nárast cestovného ruchu v tejto oblasti s priamym dopadom na rast konkurencieschopnosti spoločnosti a zvýšenie atraktivity regiónu.
 • Stav po realizácii projektu: Vďaka podpore z EÚ realizáciou aktivít projektu vznikne atraktívny relaxačno-športový objekt určený širokému spektru návštevníkov, schopný úspešne reagovať na požiadavky cieľových skupín. Objekt bude disponovať komplexnou ponukou relaxačno-športových služieb cestovného ruchu vysokého štandardu s celoročným využitím pre domácich a zahraničných návštevníkov. Spoločnosť chce realizáciou projektu vytvoriť účelný komplex poskytujúci kvalitné služby v oblasti voľnočasových aktivít, ktorý svojou atraktívnosťou vytvorí synergiu k súčasným poskytovaným službám v oblasti športovo relaxačných aktivít a gastronómie. Výsledkom projektu bude zrekonštruovaná a zmodernizovaná existujúca vnútorná časť komplexu Aquacity Poprad v mieste stravovacieho zariadenia pri vnútorných bazénoch a tzv. Vitálneho sveta a lepšia vybavenosť komplexu doplnkovými službami pre návštevníkov. Keďže projekt bude realizovaný v atraktívnom tatranskom regióne, už samotný región ponúka rôzne formy previazanosti na produkty, ktoré sú výsledkom realizácie aktivít projektu. Realizácia projektu pozitívne ovplyvní dopyt po ďalších službách, ktoré môžu návštevníkom poskytnúť iné podnikateľské subjekty v regióne, ako dôsledok synergického efektu.

Názov a sídlo prijímateľa:

AQUAPARK Poprad, s.r.o. , Športová 1397/1, 058 01 Poprad

Dátum začatia realizácie projektu: 26.11.2014

Dátum skončenia realizácie projektu: 31.10.2015

Výška finančného príspevku: 788 247,24 EUR

fotMinisterstvo hospodárstva a výstavby SR
www.economy.gov.sk

www.siea.sk

Slovenská agentúra pre cestovný ruch (SACR)
www.sacr.sk