Souhlas se zpracovaním osobních údajů

Dotyčná osoba uděluje svobodně a dobrovolně společnosti AQUAPARK Poprad, s.r.o., se sídlem Sportovní 1397/1, 058 01 Poprad, IČO: 36 482 609, zapsané v OR OS Prešov, oddíl: Sro, vložka č. 13805 / P (dále také „společnost“) jako provozovateli ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů a příslušných právních předpisů EU svůj výslovný souhlas se zpracováním poskytnuté emailové adresy za účelem zasílání informací o novinkách a speciálních nabídkách společnosti (marketingové nabídky) prostřednictvím elektronické pošty – emailů (newsletter). Tento souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji společnosti na dobu 5 let.

Jako osoba zodpovídáte za úplnost, pravdivost a správnost poskytnutých osobních údajů. V případě změny poskytnutých osobních údajů jste povinen jejich změnu bezodkladně oznámit společnosti.
Při zpracování Vašich osobních údajů pro marketingové účely jsou tyto údaje pro tento účel v nezbytném rozsahu poskytované smluvním poskytovatelem služeb společnosti, a to zejména poskytovateli marketingových služeb. Vaše osobní údaje mohou být těmito poskytovateli služeb společnosti použity výhradně k účelu, na který jste nám udělili souhlas.

Tento souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely můžete kdykoliv odvolat, a to kliknutím na příslušný link umístěný přímo v každém marketingovém emaily od společnosti, zasláním emailu společnosti nebo osobně v sídle společnosti.
V případě neaktuálnosti poskytnutých osobních údajů, odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, po splnění účelu nebo doby, na kterou byl udělen souhlas pro zpracování osobních údajů nebo pokud je ukládání z jakýchkoliv zákonných důvodů nepřípustné, budou uloženy osobní údaje vymazány.

Tímto jak dotyčná osoba uděluji svobodně a dobrovolně společnosti AQUAPARK Poprad, s.r.o., se sídlem Sportovní 1397/1, 058 01 Poprad, IČO: 36 482 609, zapsané v OR OS Prešov, oddíl: Sro, vložka č. 13805 / P (dále také „společnost“) jako provozovateli ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů a příslušných právních předpisů EU svůj výslovný souhlas se zpracováním poskytnuté emailové adresy za účelem zasílání informací o novinkách a speciálních nabídkách společnosti (marketingové nabídky) prostřednictvím elektronické pošty – emailů (newsletter). Tento souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji společnosti na dobu 5 let. Jak dotyčná osoba zodpovídáte za úplnost, pravdivost a správnost poskytnutých osobních údajů. V případě změny poskytnutých osobních údajů jste povinen jejich změnu bezodkladně oznámit společnosti. Při zpracování Vašich osobních údajů pro marketingové účely jsou tyto údaje pro tento účel v nezbytném rozsahu poskytované smluvním poskytovatelem služeb společnosti, a to zejména poskytovateli marketingových služeb. Vaše osobní údaje mohou být těmito poskytovateli služeb společnosti použity výhradně k účelu, na který jste nám udělili souhlas. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely můžete kdykoliv odvolat, a to kliknutím na příslušný link umístěný přímo v každém marketingovém emaily od společnosti, zasláním emailu společnosti nebo osobně v sídle společnosti. V případě neaktuálnosti poskytnutých osobních údajů, odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, po splnění účelu nebo doby, na kterou byl udělen souhlas pro zpracování osobních údajů nebo pokud je ukládání z jakýchkoliv zákonných důvodů nepřípustné, budou uloženy osobní údaje vymazány.

Ochrana osobních se řídí ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů a příslušnými právními předpisy EU, kde jsou také upraveny i práva dotyčné osoby. Dotyčná osoba má právo na bezplatné poskytnutí informací ohledně zpracování její uložených dat. Za předpokladu dodržení požadavků stanovených v obecně závazných právních předpisech má dotyčná osoba zároveň (i) právo na přístup ke svým osobním údajům, (ii) právo na opravu nesprávných osobních údajů, (iii) právo na omezení (blokování) zpracování osobních údajů, (iv ) právo namítat zpracovávání svých osobních údajů pro účely přímého marketingu, (v) právo na výmaz osobních údajů, zejména tehdy, pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které se získávaly nebo jinak zpracovány nebo pokud odvolala svůj souhlas k jejich zpracování a pokud neexistuje jiný právní základ pro zpracovávání, případně pokud se osobní údaje zpracovávány nezákonně. Stejně má dotyčná osoba v případě splnění stanovených podmínek i právo na přenositelnost údajů, tj má právo získat své osobní údaje, které společnosti dobrovolně poskytla, a to v elektronické formě, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu av této souvislosti může využít své právo na přenos těchto údajů k druhému provozovateli, pokud bude takový přenos technicky možný (právo na přenositelnost údajů).
V případě, že si u společnosti uplatňuje dotyčná osoba některé z práv dotyčné osoby podle právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů a ze žádosti dotyčné osoby nelze ověřit totožnost žadatele nebo v případě, že má společnost oprávněné pochybnosti v souvislosti s totožností osoby, která podává žádost, vyhrazuje si společnost právo tuto osobu požádat o poskytnutí dodatečných informací potřebných k potvrzení totožnosti osoby uplatňující tuto žádost.
Jako dotyčná osoba máte právo podat stížnost dozorčímu orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů Slovenské republiky, se sídlem Hraničná 12, 820 07 Bratislava, při podezření, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány v rozporu s platnou legislativou.
Společnost prohlašuje, že osobní údaje zpracovává pouze na výše uvedené účely a v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a příslušnými právními předpisy EU, a to za použití odpovídajících technických, organizačních a bezpečnostních opatření.