Souhlas se zpracovaním osobních údajů

Dotyčná osoba uděluje svobodně a dobrovolně společnosti AQUAPARK Poprad, s.r.o., se sídlem Sportovní 1397/1, 058 01 Poprad, IČO: 36 482 609, zapsané v OR OS Prešov, oddíl: Sro, vložka č. 13805 / P (dále také „společnost“) jako provozovateli ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů a příslušných právních předpisů EU svůj výslovný souhlas se zpracováním poskytnuté emailové adresy za účelem zasílání informací o novinkách a speciálních nabídkách společnosti (marketingové nabídky) prostřednictvím elektronické pošty – emailů (newsletter). Tento souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji společnosti na dobu 5 let.

Jako osoba zodpovídáte za úplnost, pravdivost a správnost poskytnutých osobních údajů. V případě změny poskytnutých osobních údajů jste povinen jejich změnu bezodkladně oznámit společnosti.
Při zpracování Vašich osobních údajů pro marketingové účely jsou tyto údaje pro tento účel v nezbytném rozsahu poskytované smluvním poskytovatelem služeb společnosti, a to zejména poskytovateli marketingových služeb. Vaše osobní údaje mohou být těmito poskytovateli služeb společnosti použity výhradně k účelu, na který jste nám udělili souhlas.

Tento souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely můžete kdykoliv odvolat, a to kliknutím na příslušný link umístěný přímo v každém marketingovém emaily od společnosti, zasláním emailu společnosti nebo osobně v sídle společnosti.
V případě neaktuálnosti poskytnutých osobních údajů, odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, po splnění účelu nebo doby, na kterou byl udělen souhlas pro zpracování osobních údajů nebo pokud je ukládání z jakýchkoliv zákonných důvodů nepřípustné, budou uloženy osobní údaje vymazány.

Tímto jak dotyčná osoba uděluji svobodně a dobrovolně společnosti AQUAPARK Poprad, s.r.o., se sídlem Sportovní 1397/1, 058 01 Poprad, IČO: 36 482 609, zapsané v OR OS Prešov, oddíl: Sro, vložka č. 13805 / P (dále také „společnost“) jako provozovateli ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů a příslušných právních předpisů EU svůj výslovný souhlas se zpracováním poskytnuté emailové adresy za účelem zasílání informací o novinkách a speciálních nabídkách společnosti (marketingové nabídky) prostřednictvím elektronické pošty – emailů (newsletter). Tento souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji společnosti na dobu 5 let. Jak dotyčná osoba zodpovídáte za úplnost, pravdivost a správnost poskytnutých osobních údajů. V případě změny poskytnutých osobních údajů jste povinen jejich změnu bezodkladně oznámit společnosti. Při zpracování Vašich osobních údajů pro marketingové účely jsou tyto údaje pro tento účel v nezbytném rozsahu poskytované smluvním poskytovatelem služeb společnosti, a to zejména poskytovateli marketingových služeb. Vaše osobní údaje mohou být těmito poskytovateli služeb společnosti použity výhradně k účelu, na který jste nám udělili souhlas. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely můžete kdykoliv odvolat, a to kliknutím na příslušný link umístěný přímo v každém marketingovém emaily od společnosti, zasláním emailu společnosti nebo osobně v sídle společnosti. V případě neaktuálnosti poskytnutých osobních údajů, odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, po splnění účelu nebo doby, na kterou byl udělen souhlas pro zpracování osobních údajů nebo pokud je ukládání z jakýchkoliv zákonných důvodů nepřípustné, budou uloženy osobní údaje vymazány.

Ochrana osobních se řídí ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů a příslušnými právními předpisy EU, kde jsou také upraveny i práva dotyčné osoby. Dotyčná osoba má právo na bezplatné poskytnutí informací ohledně zpracování její uložených dat. Za předpokladu dodržení požadavků stanovených v obecně závazných právních předpisech má dotyčná osoba zároveň (i) právo na přístup ke svým osobním údajům, (ii) právo na opravu nesprávných osobních údajů, (iii) právo na omezení (blokování) zpracování osobních údajů, (iv ) právo namítat zpracovávání svých osobních údajů pro účely přímého marketingu, (v) právo na výmaz osobních údajů, zejména tehdy, pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které se získávaly nebo jinak zpracovány nebo pokud odvolala svůj souhlas k jejich zpracování a pokud neexistuje jiný právní základ pro zpracovávání, případně pokud se osobní údaje zpracovávány nezákonně. Stejně má dotyčná osoba v případě splnění stanovených podmínek i právo na přenositelnost údajů, tj má právo získat své osobní údaje, které společnosti dobrovolně poskytla, a to v elektronické formě, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu av této souvislosti může využít své právo na přenos těchto údajů k druhému provozovateli, pokud bude takový přenos technicky možný (právo na přenositelnost údajů).
V případě, že si u společnosti uplatňuje dotyčná osoba některé z práv dotyčné osoby podle právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů a ze žádosti dotyčné osoby nelze ověřit totožnost žadatele nebo v případě, že má společnost oprávněné pochybnosti v souvislosti s totožností osoby, která podává žádost, vyhrazuje si společnost právo tuto osobu požádat o poskytnutí dodatečných informací potřebných k potvrzení totožnosti osoby uplatňující tuto žádost.
Jako dotyčná osoba máte právo podat stížnost dozorčímu orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů Slovenské republiky, se sídlem Hraničná 12, 820 07 Bratislava, při podezření, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány v rozporu s platnou legislativou.
Společnost prohlašuje, že osobní údaje zpracovává pouze na výše uvedené účely a v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a příslušnými právními předpisy EU, a to za použití odpovídajících technických, organizačních a bezpečnostních opatření.

Vážení zákazníci, na základe nariadenia Ústredného krízového štábu SR v súvislosti s aktuálnou situáciou na Slovensku, bude Aquapark, Wellness a Fitness centrum AquaCity Poprad zatvorené v termíne od 15.10.2020 do odvolania. Veríme, že čoskoro sa budeme môcť venovať Vám našim zákazníkom tak ako doteraz. Sledujte našu webovú stránku www.aquacity.sk a FB stránku AquaCity Poprad, kde Vám budeme podávať všetky informácie. Ďakujeme za pochopenie. Vážení zákazníci, Na základě nařízení Ústředního krizového štábu SR v souvislosti s aktuální situací na Slovensku, bude Aquapark, Wellness a Fitness AquaCity Poprad uzavřené v termínu od 15.10.2020 do odvolání. O dalším postupu Vás budeme informovat podle vývoje. Věříme, že brzy se budeme moci věnovat Vám našim zákazníkům tak jako dosud. Sledujte naši webovou stránku www.aquacity.sk a FB stránku AquaCity Poprad, kde Vám budeme podávat veškeré informace. Děkujeme za pochopení. Dear customers, Based on the order of the Central Crisis Staff of the Slovak Republic dated 15.10.2020 in connection with the current situation in Slovakia, our aqua park AquaCity Poprad will be closed. We will keep you informed as it progresses. We believe that we will soon be able to provide our services to our customers as we have done so far. Please follow our website www.aquacity.sk and FB page AquaCity Poprad for full information. Thank you for your understanding. Szanowni klienci, na podstawie zarządzenia Centralnego Sztabu Kryzysowego Republiki Słowackiej z dnia 15.10.2020 r., w związku z aktualną sytuacją w Słowacji park wodny AquaCity Poprad będzie zamknięty wstępnie w terminie od 15.10.2020. O dalszych krokach będziemy Państwa informować w zależności od rozwoju sytuacji. Mamy nadzieję, że już wkrótce będziemy mogli przywrócić dotychczasowe funkcjonowanie i zadbać o Państwa, naszych klientów. Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej www.aquacity.sk  oraz profilu AquaCity Popradna Facebooku, gdzie będziemy podawać wszelkie informacje. Dziękujemy za zrozumienie. Уважаемые клиенты, На основании постановления Центрального штаба по кризисной ситуации Словацкой Республики от 15.10.2020г. в связи со сложившейся ситуацией в Словакии, наш аквапарк AquaCity Попрад будет временно закрыт в период с 15.10.2020 года. О дальнейшем графике работы мы будем информировать вас в соответствии с развитием событий.  В своей работе мы принимаем все необходимые меры для того, чтобы обеспечить безопасность наших клиентов, уделяем большое внимание дезинфекции помещений и соблюдаем все предписания, которые действуют в этот период. Мы уверены, что в самое короткое время мы сможем полностью предоставить своим клиентам услуги, как это было до сих пор. Следите за нашим сайтом www.aquacity.sk и FB - страницей AquaCity Poprad / Horizont, где мы будем размещать всю необходимую информацию. Благодарим Вас за понимание.